Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, vježbenik

Datum objave: 1. ožujka 2021.

KLASA: 112-02/21-03/3
URBROJ:2109/1-09-21-01
Čakovec, 16. veljače 2021.
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu - vježbenika – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta višeg referenta za informatičke poslove.
U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- sveučilišni ili stručni prvostupnik iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili iz područja tehničkih znanosti, polje grafičke tehnologije (osobe koje su stekle višu stručnu spremu prema prijašnjim propisima, odnosno čije je školovanje trajalo manje od 3 godine ispunjavaju objavljenje stručne uvjete ako je njihov stručni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus), odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea)
- bez radnog iskustva u na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od 12 mjeseci
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- životopis vlastoručno potpisan
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica ili putovnica ili vojna iskaznica ili domovnica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili potvrda o izjednačavanju sa stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus), odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea)
- izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od šest mjeseci)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
- vlastoručno pisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Dokumentacija se dostavlja u presliku koji ne mora biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog dijela testiranja i provedenog intervjua s kandidatima, od kandidata koji po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo), dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje HZZ-a).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za natječaj“.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena u prijavi.
PROČELNIK
Stjepan Lacković, dipl. iur
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA (.docx)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content