REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000074
URBROJ: 2109/1-09/4-21-0012
Prelog, 25.02.2021.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA GORIČAN, HR-40324 Goričan, Trg Sv. Leonarda 22
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – izgradnja prometnica UK1, UK2, UK3 i UK4 u Gospodarskoj zoni ”Istok” (kolnici, pješačke i pješačko-biciklističke staze, zelene površine, oborinska odvodnja)
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 2594/1, 9859/1, 2580/82, 2580/172, 9814/1, 9770/1, 2580/170, 2580/166, 9859/3, 4312/11, 2580/171, 2580/165, 2580/169, 2580/153, 2692/1, 2594/3, 2576/7, 2580/80, 4312/17, 4312/16, 4312/4, 4312/5, 9814/4 k.o. Goričan (Goričan, Gospodarska zona ˝Istok˝).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 8. 3. 2021. u 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 646 510).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Horvat Pavčec, dipl.ing.arh.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. U spis, ovdje