KLASA: UP/I-351-03/21-03/1

URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-02

Čakovec, 28. siječnja 2021.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat:

Izgradnja građevine za uzgoj pilića i zgrade za spremanje poljoprivrednih strojeva na k.č.br. 635 i 665 k.o. Pušćine i spremnika peradarskog gnoja na k.č.br. 157 k.o. Kuršanec, Međimurska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjene utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 1.5. Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 20.000 komada i više u proizvodnom ciklusu, Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Izmjena zahvata s Priloga III. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativni utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Nositelj zahvata

OPG Denis Gal, Čakovečka 127, Pušćine, 40 305 Nedelišće, OIB: 87439007807

Lokacija zahvata

Nositelj zahvata OPG Denis Gal iz Pušćina, Čakovečka 127, 40305 Nedelišće, uzgaja perad za tov u peradarniku na k.č.br. 635 k.o. Pušćine, kapaciteta 17.000 komada pilića. Kapacitet tova planira povećati izgradnjom dodatne građevine za uzgoj pilića kapaciteta 22.000 komada pilića. Radi planirane izgradnje formirati će se nova katastarska čestica, spajanjem k.č.br. 635 k.o. Pušćine i k.č.br. 665 k.o. Pušćine. Osim građevine za uzgoj pilića izgraditi će spremište poljoprivredne mehanizacije, postaviti silosi za hranu za potrebe dodatnog broja životinja, izgraditi sabirne jame za otpadne vode te urediti interne prometnice i novi ulaz na parcelu s dezbarijerom. Za skladištenje peradarskog gnoja, do primjene na poljoprivrednim površinama, će se na izdvojenoj lokaciji k.č. 157 k.o. Kuršanec izgraditi nepropusni spremnik (gnojište) kapaciteta skladištenja 274 m3. Dio nastalog peradarskog gnoja će se primjenjivati na poljoprivrednim površinama koje obrađuje nositelj zahvata, a preostale količine peradarskog gnoja zbrinuti će se primjenom na poljoprivrednim površinama drugog proizvođača temeljem ugovora.