Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2021. godini

Datum objave: 27. siječnja 2021.

KLASA: 402-08/21-02/7
URBROJ: 2109/1-01-21-1
Čakovec, 27. siječnja 2021.
Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju, Klasa: 402-08/19-02/7 Urbroj: 2109/1-01-19-1 i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju, Klasa: 402-08/19-02/7 Urbroj: 2109/1-01-20-2 od 17. veljače 2020. godine i Programa javnih potreba u sportu Međimurske županije za 2021. godinu, Klasa: 620-01/20-03/4 Urbroj: 2109/1-02-20-02, župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije
u 2021. godini

1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet Javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2021. godini (dalje u tekstu Natječaj) je podnošenje prijava za sufinanciranje programa/projekta koje provode udruge u sustavu sporta na području Međimurske županije. Temeljni ciljevi Natječaja jesu razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na sport osoba s invaliditetom, bavljenje rekreativnim i amaterskim sportom te održavanje sportskih manifestacija koje su od posebnog značaja za Međimursku županiju. Financiranje programa/projekta provoditi će se temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju, te propisanih Uputa za prijavitelje.
2. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Za financiranje programa/projekata po ovom Natječaju prihvatljive su sportske udruge registrirane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17. i 98/19) i Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), uz uvjet da:
- su upisane u Registar udruga RH te da su im ovlaštene osobe u mandatu,
- su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
- su upisane u Registar sportskih djelatnosti,
- su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet sufinanciranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
- program/projekt ili druga aktivnost koju prijave na javni natječaj Županije, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj sporta i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima,
- djeluju na području Međimurske županije najmanje godinu dana od dana raspisivanja ovog Natječaja,
- su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije te ustanovama i poduzećima čiji je osnivač/vlasnik Međimurska županija ili iz drugih javnih izvora,
- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije,
- se protiv Udruge prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,
- imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i osposobljene ljudske resurse za provedbu kandidiranog programa ili projekta,
- za prijavljeni program/projekt osiguraju sredstva za sufinanciranje iz vlastitih ili drugih izvora,
- nisu direktno financirani iz županijskog proračuna ili nisu ostvarili financiranje po drugoj osnovi u tekućoj godini.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod Korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.
Aktivnosti moraju biti u skladu sa temeljnim aktom udruge i sportskom djelatnošću koju vrše članovi udruge.
Prihvatljivi za sufinanciranje su i programi/projekti čija provedba započinje prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, no najranije od 1. siječnja 2021. godine. Kandidirani programi/projekti moraju završiti zaključno s 31. prosinca 2021. godine.
3. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU I UDIO FINANCIRANJA PROGRAMA
Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 1.300.000,00 kuna, prema područjima i iznosima kako slijedi:
• sport osoba s invaliditetom, planirana vrijednost iznosi 50.000,00 kuna,
• rekreativni i amaterski sport, planirana vrijednost iznosi 800.000,00 kuna,
• sportske manifestacije, planirana vrijednost iznosi 450.000,00 kuna.
Najmanji iznos traženih sredstava je 5.000,00 kn, a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge za financiranje prijavljenog programa/projekta je 200.000,00 kn, što je ujedno maksimalno 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava prijavitelji su dužni osigurati iz vlastitih ili drugih izvora.
Međimurska županija zadržava pravo relokacije sredstava u sklopu programskih područja ovisno o kvaliteti prijavljenih programa ili projekata te broju pristiglih prijava.
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Natječaj.
Ukoliko se predviđen raspoloživi iznos u cijelosti ne utroši kroz ovaj Natječaj, nakon donošenja Odluke, preostali raspoloživi iznos može se rasporediti sukladno članku 16. i 17. Pravilnika, do trenutka kada se utroše sva raspoloživa sredstva.
4. NAČIN PRIJAVE
Prijavitelj može na Natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program/projekt i samo na jedno programsko područje. Višestruka prijava rezultirati će odbijanjem svih pristiglih prijava.
Prijedlog program/projekta daje se na propisanim obrascima za prijavu, koji se obavezno popunjavaju računalom te je potrebno popuniti sva polja u obrascima. Uz prijedlog se prilaže tražena popratna natječajna dokumentacija.
Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu Natječajem, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Međimurske županije (soba 47), zaključno do 16 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 12 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT
Prijava na Natječaj za sufinanciranje programa/projekata
sportskih udruga Međimurske županije u 2021. godini
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec
s naznakom - NE OTVARAJ

Prijava se dostavlja u papirnatom tiskanom obliku i u elektroničkom obliku. Prijava u tiskanom obliku sadržava obvezne obrasce, popunjene i vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje udruge prijavitelja, ovjerene službenim pečatom (ako je primjenjivo). Elektronička prijava obuhvaća dostavu elektronički popunjenog opisnog obrasca prijave projekta-programa i obrasca proračuna projekta-programa. Ukoliko se dostavljeni elektronički i otisnuti obrasci razlikuju u bilo kojem dijelu, prijava će se odbaciti.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
5. SADRŽAJ PRIJAVE
Tiskana prijava mora sadržavati:
1. Ispunjen opisni obrazac prijave programa/projekta
2. Ispunjen obrazac proračuna programa/projekta
3. Ispunjenu Izjavu o partnerstvu od strane svih partnera na programu, ako je primjenjivo
4. Ispunjenu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
5. Ispunjenu Izjavu o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga
6. Dokaz o stručnoj osposobljenosti nositelja/nositeljice sportskog programa/projekta, sukladno članku 9. Zakona o sportu, stavak 1., 2., i 3., (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19, 47/20 i 77/20). Nositelj/nositeljica sportskog programa/projekta mora imati stručnu osposobljenost najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu ili mora biti osposobljena putem ustanove za obrazovanje kadrova u športu, najnižeg zvanja trener.
Osoba osposobljena za rad u sportu navedena u članku 10., 11. i 12. Zakona o sportu ne može biti nositelj/nositeljica sportskog programa/projekta.
7. Dokaz o sufinanciranju programa od jedinica lokalne samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja (preslika odluke, ugovora, izjave, pisma namjere o sufinanciranju, itd.), ili izjava o sufinanciranju iz vlastitih sredstava.
Dokumentacija od točke 1. do 5. treba biti popunjena u cijelosti, potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.
Uz osnovnu dokumentaciju, a u svrhu što kvalitetnije i brže provjere zakonom propisanih uvjeta za dobivanje financijskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije traži se i sljedeća dodatna dokumentacija:
8. Ispis iz Registra udruga RH, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Natječaja (ispis sa stranice Registra udruga, https://registri.uprava.hr/#!udruge) ili preslika izvatka iz Registra udruga koji izdaje Upravni odjel nadležan za registraciju udruga u Međimurskoj županiji,
9. Preslika izvatka iz Registra sportskih djelatnosti, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Natječaja (izdaje ga i vodi Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport Međimurske županije) ili ispis iz evidencije Registra na web stranici https://drive.google.com/drive/folders/1Hje0CwXoiNb_DUglRfVoApkDBf97C4IR ,
10. Ispis izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (ispis stranice iz Registra neprofitnih organizacija https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ s podacima o upisu),
11. Preslika potvrde FINA-e o predanom financijskom izvješću udruge za 2020. godinu i ispisa korektnog financijskog izvješća o poslovanju, za godinu koja prethodi raspisivanju Natječaja, ovjerena od FINA-e (ako su traženi podaci objavljeni u Registru neprofitnih organizacija, https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ traženo nije potrebno dostaviti),
12. Popunjen obrazac sa podacima partnerske organizacije (kada je primjenjivo).
Dokumentacija iz točke 8. do 11. dostupna je u javnim registrima te ukoliko Prijavitelj ne dostavi traženu dodatnu dokumentaciju, prijava se neće odbaciti, već će se provjera izvršiti korištenjem navedenih registara. Obrazac iz točke 12. dostavlja se ako postoji partner u program/projektu (ili više njih).
Kako bi se izbjegli dodatni troškovi prilikom prijave na Natječaj, potencijalni prijavitelji čiji će programi ili projekti nakon provedbe postupka utvrđivanja kvalitete prijave biti predloženi za sufinanciranje, na zahtjev nadležnog upravnog odjela Međimurske županije, u roku od pet (5) dana dostaviti će sljedeće dokumente:
1. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 30 dana,
2. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak, koje nije starije od šest (6) mjeseci (dostavlja se za osobu ovlaštenu za zastupanje udruge).
Ako prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u zadanom roku, prijava će se odbaciti kao nevažeća.
Elektronička prijava mora sadržavati:
1. Elektronički popunjen opisni obrazac prijave projekta-programa
2. Elektronički popunjen obrazac proračuna projekta-programa
Oba obrasca sadržajno moraju biti istovjetni dostavljenim otisnutim obrascima, ali bez ovjere i potpisa. Ukoliko se dostavljeni elektronički i otisnuti obrasci razlikuju u bilo kojem dijelu, prijava će se odbaciti. Elektronička prijava dostavlja se na adresu elektroničke pošte sport@medjimurska-zupanija.hr
6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a krajnji rok za dostavu prijave je 1. ožujka 2021. godine.
Tiskana prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom štambilju vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je označen kao krajnji rok za prijavu na Natječaj. U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Međimurske županije, prijavitelju će biti izdana potvrda o vremenu prijema pošiljke, krajnji rok dostave prijave u pisarnicu je u 15 sati posljednjeg dana Natječaja. Elektronička prijava mora biti dostavljana najkasnije do 15 sati zadnjeg dana Natječaja, tj. datuma koji je označen kao krajnji rok za prijavu.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno pristigli, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Javnog natječaja.
7. POSTUPAK PRIGOVORA
Udruge koje nisu zadovoljile propisane uvjete natječaja, nakon dostave Odluke o
zadovoljavanju propisanih uvjeta natječaja, mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore.
Udrugama koje su nezadovoljne Odlukom o odobravanju financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak.
Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku, u roku od 8 radnih dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima Natječaja ili Odluke o zadovoljavanju propisanih uvjeta Natječaja. Konačnu Odluku po prigovoru, donosi Povjerenstvo za prigovore.
8. UPUTE ZA PRIJAVITELJE
U Uputama za prijavitelje sadržane su sve informacije potrebne za prijavu na Javni natječaj, a dostupne su zajedno s obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na mrežnoj stranici Međimurske županije https://medjimurska-zupanija.hr/natjecaji-i-pozivi/
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na e- mail: sport@medjimurska-zupanija.hr najkasnije do 19. veljače 2021. godine.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
9. PRILOZI:
1. Upute za prijavitelje
2. Opisni obrazac za prijavu programa/projekta - Obrazac 1
3. Obrazac proračuna - Obrazac 2
4. Izjava o partnerstvu - Obrazac 3
5. Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - Obrazac 4
6. Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga - Obrazac 5
7. Obrazac za opisni izvještaj - Obrazac 6
8. Obrazac Financijskog izvještaja - Obrazac 7
9. Obrazac partnera – Obrazac 8
10. Obrazac za procjenu kvalitete prijave
11. Posebni i Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru Javnog natječaja za financiranje programa/ projekata udruga Međimurske županije
12. Legenda 1 i 2

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content