KLASA: UP/I-612-07/20-03/22

URBROJ: 2109/1-09-3/01-21-6

Čakovec, 22. siječnja 2021.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Grad Mursko Središće, Trg braće Radića 4, 40 315 Mursko Središće, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Poučna pješačka staza – Mura“, donosi

R J E Š E NJ E

I. Planirani zahvat – Poučna pješačka staza – Mura, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.

II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.