Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: "Spremište za čamac na k.č.br. 444 k.o. Goričan"

Datum objave: 11. prosinca 2020.

KLASA: UP/I-612-07/20-03/24
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-4
Čakovec, 11. prosinca 2020.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Hrvatske vode, VGI za mali sliv Trnava Čakovec, I. Mažuranića 2, Čakovec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Spremište za čamac na k.č.br. 444 k.o. Goričan“, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Spremište za čamac na k.č.br. 444 k.o. Goričan, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, Hrvatske vode, VGI za mali sliv Trnava Čakovec, I. Mažuranića 2, Čakovec, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 02. prosinca 2020. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Spremište za čamac na k.č.br. 444 k.o. Goričan. Uz zahtjev je priložena dokumentacija koja sadrži podatke o zahvatu s Idejnim projektom izrađenim od strane Žagar d.o.o. Čakovec, od lipnja 2019. godine. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-612-07/20-03/24, URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-02, od 02. prosinca 2020. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 10. prosinca 2020. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 612-07/20-38/1342, URBROJ: 517-20-2 od 9. prosinca 2020. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:
Zahvatom je planirana izgradnja spremišta za pohranu čamca, dimenzija 5,7 × 6,4 m, uz postojeći izgrađeni objekt, na k.č.br. 444 k.o. Goričan. Spremište će se nalaziti na južnom dijelu navedene parcele, uz cestu, na dijelu parcele koji je već uređen, odnosno bez vegetacije.
Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“ broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000364 Mura.
Prema bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na području planiranog zahvata ne nalaze se ciljni stanišni tipovi predmetnog POVS, niti lokacija zahvata predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste ptica, a zahvat se planira neposredno uz postojeći izgrađeni objekt uz cestu.
S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.
Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.
Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna po Trb. 3 Zakona o upravnim pristojbama. („Narodne novine“, br. 115/16).

Pomoćnica pročelnika za

zaštitu okoliša i prirode:

dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:

  1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv Trnava Čakovec, I. Mažuranića 2, 40 000 Čakovec
  2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim putem: pisarnica@mzoe.hr i marija.petras@mzoe.hr 
  3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
  4. U spis predmeta, ovdje
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content