Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - GLAVNA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZA EKOLOŠKU MREŽU ZA ZAHVAT IZRADA OBALOUTVRDE NA RIJECI MURI KOD NASELJA DOMAŠINEC NA DESNOJ OBALI U rkm 43,3

Datum objave: 8. prosinca 2020.

KLASA: UP/I-612-07/20-03/3
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-18
Čakovec, 01. prosinca 2020.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša temeljem članka 33. stavka 2. vezano uz članak 29. stavak 2. podstavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, 42 000 Varaždin, OIB: 28921383001, za provođenje glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Izrada obaloutvrde na rijeci Muri kod naselja Domašinec na desnoj obali u rkm 43,3, nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E NJ E

I. Namjeravani zahvat Izrada obaloutvrde na rijeci Muri kod naselja Domašinec na desnoj obali u rkm 43,3, nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu,  Međimurska 26b, 42 000 Varaždin, OIB: 28921383001, a temeljem Studije glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: Izrada obaloutvrde na rijeci Muri kod naselja Domašinec na desnoj obali u rkm 43,3, koju je u listopadu 2019. godine izradio te u lipnju i rujnu 2020. godine dopunio ovlaštenik EcoMission d.o.o. Varaždin, Zagrebačka ulica 183, prihvatljiv za ekološku mrežu, uz primjenu ovim Rješenjem propisanih mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (A.) te program praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže (B.).
A. MJERE UBLAŽAVANJA NEGATIVNIH UTJECAJA NA CILJEVE OČUVANJA I CJELOVITOST PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
Mjere ublažavanja negativnih utjecaja tijekom pripreme i izgradnje zahvata

 1. Prije početka radova obavijestiti nadležnu Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Međimurske županije o planiranom početku i planiranoj dinamici radova.
 2. Radove provoditi od 1. kolovoza do 1. veljače, tj. izvan sezone mrijesta riba.
 3. Prilikom radova što manje zalaziti u korito rijeke Mure.
 4. Koristiti minimalni radni pojas (do 10 m) te koristiti postojeće putove i čistine za kretanje ili odlaganje radnog materijala i strojeva.
 5. Tijekom izvođenja zahvata provoditi mjere zaštite vode i tla od onečišćenja na način da se redovito održavaju i servisiraju strojevi.
 6. Servis strojeva, izmjenu i dolijevanje motornih i hidrauličkih ulja kao i izmjenu akumulatora na građevinskim strojevima i vozilima obavljati van obalnog područja.
 7. Ukoliko se planira koristiti radna mehanizacija koja je korištena u koritu nekog od vodotoka gdje su zabilježene invazivne vrste raznolika trokutnjača (Dreissena polymorpha) (cijeli tok Dunava, Drave i Save bez pritoka, jezero Jarun kod Zagreba, akumulacija HE Lešće na rijeci Dobri), krupnorebrasta kotarica (Carbicula fluminea) (cijeli tok Dunava, Save i Kupe te cijeli tok Drave do akumulacija, jezero Savica kod Zagreba) i novozelandski glibnjak (Potamopyrgus antipodarium) (akumulacije na rijeci Dravi i tok rijeke Mirne) potrebno je istu:
  • očistiti od mulja i vegetacije,
  • provjeriti ima li na mehanizaciji zaostalih školjki/puževa, te ih ukloniti,
  • dobro oprati kontaminiranu opremu vodom pod visokim tlakom (po mogućnosti vrućom parom pod pritiskom),
  • kada je to moguće ostaviti opremu na suhom barem četiri tjedna prije transporta na lokaciju planiranog zahvata.
 8. Svakodnevno prije početka rada na lokaciji pregledati strojeve te tako prevenirati izvanredne i nepredviđene situacije (izlijevanje goriva, maziva, ulja, kemikalija i sl.) te osigurati dovoljne količine upijajućih materijala u slučaju da dođe do curenja goriva ili motornih ulja.
 9. Na lokaciji zahvata osigurati sanitarni čvor za radnike.
 10. Izraditi projekt uređenja obaloutvrde kojim će se detaljno odrediti sadnja riparijske vegetacije ostavljanjem prostora između kamenja u koje će se postaviti sadnice i/ili svježe odrezane grane na način da dođu do postojećeg tla odnosno zemljanog materijala ispod obaloutvrde. Za uređenje obaloutvrde koristiti vrbe (Salix sp.) i/ili topole (Populus sp.) i/ili druge autohtone vrste drveća koje tipično rastu na obali rijeke Mure. Obaloutvrdu je potrebno u najvećoj mogućoj površini „ozeleniti“ primjenom navedene metode. U izradu projekta uključiti stručnjaka za floru i staništa.
 11. U slučaju pronalaska nastambe ili brane dabra, potrebno je obustaviti radove u granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. U slučaju pronalaska nastambe vidre potrebno je obustaviti radove u granicama od 100 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, namjerno oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja, itd.) ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela nadležnog za poslove zaštite prirode. U blizini aktivne nastambe dabra/vidre nije dozvoljena upotreba teške mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

Mjere ublažavanja negativnih utjecaja tijekom korištenja zahvata

 1. Za uklanjanje nepoželjne vegetacije ne koristiti kemijska zaštitna sredstva.
 2. Ukoliko se tijekom obnove vegetacijskog sklopa pojave invazivne biljne vrste, aktivno ih uklanjati sve do obnove prirodne vegetacije.
 3. Površine obrasle čivitnjačom (Amorpha fruticosa) i drugim drvenastim invazivnim vrstama čistiti po potrebi više puta godišnje.

B. PROGRAMA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU CILJEVA OČUVANJA I CJELOVITOSTI PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
Kako bi se osigurao kvalitetan razvoj zasađene riparijske vegetacije na obaloutvrdi, potrebno je 2 puta godišnje (proljeće i ljeto) obići lokaciju zahvata te ocijeniti kvalitetu razvijene vegetacije. Nakon svake godine potrebno je izraditi izvještaj i predati ga nadležnom tijelu za zaštitu prirode. Ukoliko se riparijska vegetacije neće kvalitetno razvijati, potrebno je predložiti dodatne mjere ublažavanja. Program praćenja treba provoditi stručnjak za floru i staništa. Praćenje je potrebno provoditi u periodu od 5 godina nakon izgradnje zahvata, nakon čega je potrebno izraditi izvještaj temeljem kojeg će nadležno tijelo za zaštitu prirode donijeti odluku o završetku odnosno nastavku programa praćenja.
II. Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, 42 000 Varaždin, OIB: 2892138300, dužan je osigurati provedbu mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te program praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže kako je to određeno ovim Rješenjem.
III. Ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, 42 000 Varaždin, OIB: 2892138300, ne provede mjere ublažavanja propisane ovim Rješenjem, provest će ih Ministarstvo na njegov trošak.
IV. Ovo Rješenje izdaje se na rok od dvije.
V. Rok važenja ovog Rješenja može se, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, 42 000 Varaždin, OIB: 2892138300, jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa Zakonom ili drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano ovo Rješenje.
VI. Ovo Rješenje objavljuje se na mrežnim stranicama Međimurske županije.
VII. Ako se na temelju rezultata provedenog programa praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže utvrdi da je provedbom zahvata unatoč primjeni mjera ublažavanja propisanih ovim Rješenjem došlo do značajnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže Upravno tijelo će po službenoj dužnosti donijeti izmjenu Rješenja. 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content