Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE- Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat "Konverzija degradirane šumske sastojine na k.č.br. 3149 k.o. Goričan

Datum objave: 26. studenoga 2020.

KLASA: UP/I-612-07/20-03/21
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-4
Čakovec, 26. studeni 2020.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, GOTAL INF d.o.o. Goričan, Kralja Petra Krešimira IV 11, Goričan, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Konverzija degradirane šumske sastojine na k.č.br. 3149 k.o. Goričan“, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Konverzija degradirane šumske sastojine na k.č.br. 3149 k.o. Goričan, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije. 

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, GOTAL INF d.o.o. Goričan, Kralja Petra Krešimira IV 11, Goričan, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 29. listopada 2020. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Konverzija degradirane šumske sastojine na k.č.br. 3149 k.o. Goričan. Uz zahtjev je priložena dokumentacija koja sadrži podatke o zahvatu s opisom, svrhom i načinom izvođenja zahvata te prikaz zahvata. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-612-07/20-03/21, URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-02, od 29. listopada 2020. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 25. studenog 2020. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 612-07/20-38/1198, URBROJ: 517-20-2 od 24. studenog 2020. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:
Zahvatom je predviđena konverzija šumske sastojine na k.č.br. 3149 k.o. Goričan površine 1,07 ha. Na predmetnoj parceli nalazi se mješovita sastojina crne johe, topole s udjelom sremze, hrasta lužnjaka, poljskog jasena, bagrema, negundovca i obične vrbe. Navedena sastojina je loše kvalitete, progaljenog sklopa s razvijenim prizemnim slojem i grmljem. Degradirana sastojina će se prevesti u mješovitu sastojinu visokog uzgojnog oblika s povoljnim udjelom autohtonih vrsta: hrastom lužnjakom, crnom johom, jasenom i voćkaricama. Na predmetnoj površini zasadit će se 230 sadnica hrasta lužnjaka i johe te 37 sadnica voćkarica (ukupno 267 sadnica). Također će se postaviti 267 štitnika za sadnice. Zahvat će se provesti u tri godine. Krenut će se s pripremom staništa (strojno i ručno), a potom slijedi sadnja sadnica i postavljanje štitnika (ručno).
Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“ broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000364 Mura.
Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske, lokacija zahvata obuhvaća stanišni tip (NKS I.2.1.) Mozaici kultiviranih površina. Navedeni stanišni tip ne pripada ciljnim stanišnim tipovima POVS HR2000364 Mura. Navedeno područje ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste POVS s obzirom da jedan dio vrsta preferira slatkovodna staništa, a drugi dio šumska staništa u kojima je visoka strukturiranost i zastupljenost starijih dobnih razreda drveća te drveća s dupljama kakva ne nalazimo na predmetnoj lokaciji. Područje predmetne lokacije mogu koristiti ciljne vrste crveni mukač (Bombina bombina) i barska kornjača (Emys orbiculatis) prilikom migracije na mjesta za polaganje jaja i mjesta za hibernaciju. S obzirom na to da navedene ciljne vrste nisu vezane isključivo za ovaj tip staništa te s obzirom na ukupnu površinu pogodnih staništa unutra POVS (oko 5 000 ha), radi se o utjecaju koji nije značajan. S obzirom na značajke planiranog zahvata (uspostava sastojine visokog uzgojnog oblika s povoljnim udjelom autohtonih vrsta hrastom lužnjakom, crnom johom, jasenom), provedba zahvata stvara preduvjet za uspostavu pogodnih staništa za ciljne vrste kojima pogoduju šumska staništa.
S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.
Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.
Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.
Upravna pristojba na zahtjev u iznosu 20,00 kn propisno je naplaćena u državnim biljezima i poništena sukladno članku 28. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 115/16).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna po Trb. 3 Zakona o upravnim pristojbama. („Narodne novine“, br. 115/16).
Pomoćnica pročelnika za
zaštitu okoliša i prirode:
dr.sc. Sandra Golubić
Dostaviti:

  1. GOTAL INF d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 11, 40 324 Goričan
  2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim putem: pisarnica@mzoe.hr i marija.petras@mzoe.hr
  3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
  4. U spis predmeta, ovdje
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content