Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

INFORMACIJA O ZAHTJEVU ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT: Izgradnja peradarnika i spremnika krutog peradarskog gnoja

Datum objave: 19. studenoga 2020.

KLASA: UP/I-351-03/20-03/2
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-02
Čakovec, 19. studeni 2020.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat:

Izgradnja peradarnika i spremnika krutog peradarskog gnoja na k.č.br. 866 i dijelovima k.č.br. 864, 865/1, 865/2, 865/3, 865/4 i 865/5 k.o. Totovec, Međimurska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2.
Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjene utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 1.5. Građevine za intenzivan uzgoj peradi kapaciteta 20.000 komada i više u proizvodnom ciklusu, Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Izmjena zahvata s Priloga III. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativni utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
Nositelj zahvata
Poljoprivredni proizvođač Vladimir Vuković, Novo Selo na Dravi, Prvomajska 1A, MB 1406959320543
Lokacija zahvata
Nositelj zahvata planira na lokaciji izvan granica građevinskog područja naselja izgraditi peradarnik kapaciteta uzgoja 19.060 pilića u turnusu i spremnik za skladištenje krutog peradarskog gnoja. Parcela će se formirati iz k.č.br. 866 i dijelova k.č.br. 864, 865/1, 865/2, 865/3, 865/4 i 865/5 k.o. Totovec. Na k.č.br. 866 k.o. Totovec već je izgrađen peradarnik kapaciteta 14.850 komada pilića u turnusu.
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content