Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI U POSTUPKU GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU ZA ZAHVAT REVITALIZACIJE RUKAVCA RIJEKE MURE KOD ŽABNIKA U SVETOM MARTINU NA MURI

Datum objave: 17. studenoga 2020.

KLASA: UP/I-612-07/18-03/23
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-19
Čakovec, 17. studeni 2020.
Sukladno članku 38.a stavku 11. Zakona o zaštiti prirode (Nar. nov. br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članku 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Nar. nov. br. 64/08), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije pripremio je

I Z V J E Š Ć E   O   J A V N O J   R A S P R A V I

U POSTUPKU GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU ZA ZAHVAT REVITALIZACIJE RUKAVCA RIJEKE MURE KOD ŽABNIKA U SVETOM MARTINU NA MURI
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša temeljem članka 38.a stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (Nar. nov. br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), dao je u objavu Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Revitalizacije rukavca rijeke Mure kod Žabnika u Svetom Martinu na Muri“ u Večernjem listu dana 6. listopada 2020. godine te na oglasnim pločama u Međimurskoj županiji i Općini Sveti Martin na Muri te Internet stranicama Međimurske županije i Općine Sveti Martin na Muri.
Javna rasprava i javni uvid u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Revitalizacije rukavca rijeke Mure kod Žabnika u Svetom Martinu na Muri“ u trajanju od 30 dana održana je u razdoblju od 14.10.2020. godine do 13.11.2020. godine u službenim prostorijama Općine Sveti Martin na Muri.
Javno izlaganje u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Revitalizacije rukavca rijeke Mure kod Žabnika u Svetom Martinu na Muri“ održano je dana 04.11.2020. godine u vijećnici Općine Sveti Martin na Muri. Zapisnik s popisom nazočnih s održanog javnog izlaganja čini sastavni dio ovog Izvješća.
Nositelju zahvata, ovlašteniku te Općini Sveti Martin na Muri poslana je posebna pisana obavijest sa dostavom dokumentacije potrebne za provedbu javne rasprave i javnog uvida te javnog izlaganja.
Tijekom javne rasprave i javnog uvida u Knjigu primjedbi u Općini Sveti Martin na Muri nije upisana nijedna primjedba. Na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije nije zaprimljena primjedba, prijedlog i mišljenje vezano uz predmetni postupak.
Sastavni dijelovi Izvješća su preslike sljedećih dokumenata:

  1. Zapisnik s javnog izlaganja s prilogom: popis nazočnih,
  2. Poziv upućen nositelju zahvata, ovlašteniku i Općini Sveti Martin na Muri,
  3. Obavijest o javnoj raspravi s oglasom.

Pomoćnica pročelnika za

zaštitu okoliša i prirode:

dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:

  1. Za objavu na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) i oglasnoj ploči Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
  2. U spis predmeta
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content