Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat građenje obodnog kanala u naselju Pribislavec

Datum objave: 23. listopada 2020.

KLASA: UP/I-351-03/20-03/1
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-18
Čakovec, 22. listopada 2020.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E NJ E

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content