Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Datum objave: 22. listopada 2020.

KLASA: UP/I-612-07/20-03/12
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-6
Čakovec, 21. listopada 2020.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Rekonstrukcija prometnice u Gornjem Zebancu“, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Rekonstrukcija prometnice u Gornjem Zebancu, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 06. srpnja 2020. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Rekonstrukcija prometnice u Gornjem Zebancu. Uz zahtjev je priložen Idejni projekt, izrađen od strane NORD-ING d.o.o. Čakovec, Putjane 15, srpanj 2020. godine. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-612-07/20-03/12, URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-02, od 06. srpnja 2020. godine i požurnicom KLASA: UP/I-612-07/20-03/12, URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-04, od 02. listopada 2020. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 21. listopada 2020. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 612-07/20-38/690, URBROJ: 517-20-3 od 15. listopada 2020. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:
Zahvatom je planirana rekonstrukcija prometnice u Gornjem Zebancu. Novoprojektirana (nerazvrstana) prometnica širine je 4 m te se spaja poprečno na prometnicu višeg reda, ŽC 2005. Radijusi priključenja s nerazvrstane prometnice na ŽC 2005 su 4,5 m. Za navedenu nerazvrstanu prometnicu potrebno je riješiti i oborinsku odvodnju.
Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“ broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001346 Međimurje.
Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike hrvatske šira lokacija zahvata uz prometnicu obuhvaća mozaike stanišnih tipova I.1.8./J. (Zapuštene poljoprivredne površine/Izgrađena i industrijska staništa), C.2.3.2./J./I.2.1. (Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Izgrađena i industrijska staništa/Mozaici kultiviranih površina), E./I.5.3./C.2.3.2. (Šume/Vinogradi/Mezofilne livade košanice Srednje Europe), C.2.3.2./I.2.1./I.1.8. (Mezofilne livade košanice Srednje Europe), I.5.1./I.1.8. (Voćnjaci/Zapuštene poljoprivredne površine), I.2.1./C.2.3.2./J. (Mozaici kultiviranih površina/Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Izgrađena i industrijska staništa), J./C.2.3.2./D.1.2.1. (Izgrađena i industrijska staništa/Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva), I.5.1./I.5.3./I.2.1. (Voćnjaci/Vinogradi/Mozaici kultiviranih površina) te stanište tipove J. (Izgrađena i industrijska staništa) i E. (Šume). Sukladno karti staništa (Karta staništa RH, Oikon d.o.o. za Ministarstvo kulture, 2004.) šumske zajednice na širem području zahvata pripadaju stanišnom tipu E.3.1. Mješovite hrastovo-grabove i čiste grabove šume. Navedeni stanišni tip C.2.3.2. koji se nalazi u gore navedenim mozaicima, pripada ciljnom stanišnom tipu 6510 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), dok stanišni tip šumskih zajednica E.3.1. pripada ciljnom stanišnom tipu 91L0 Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) POVS HR2001346 Međimurje.
S obzirom na to da se radi već o postojećoj prometnici koju se planira rekonstruirati uz minimalno širenje većinom na područja poljoprivrednih površina, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na navedene ciljne stanišne tipove POVS HR2001346 Međimurje, kao i na ciljne vrste leptira navedenog POVS. S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.
Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.
Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Pomoćnica pročelnika za

zaštitu okoliša i prirode:

dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:

  1. Općina Selnica Jelačićev trg 4, 40 314 Selnica
  2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim putem: pisarnica@mzoe.hr i marija.petras@mzoe.hr
  3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
  4. U spis predmeta, ovdje
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content