Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Datum objave: 20. listopada 2020.

KLASA: UP/I-612-07/20-03/19
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-5
Čakovec, 19. listopada 2020.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HEP d.o.o., Elektra Čakovec, Žrtava fašizma 2, Čakovec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Trafostanica KTS 10(20)/0,4 kV Merhatovec „Merhatovec“ (br. 350) S 10(20) kV priključnim kabelskim vodom i raspletom niskonaponske mreže“, donosi        

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Trafostanica KTS 10(20)/0,4 kV Merhatovec „Merhatovec“ (br. 350) S 10(20) kV priključnim kabelskim vodom i raspletom niskonaponske mreže, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3.  Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, HEP d.o.o., Elektra Čakovec, Žrtava fašizma 2, Čakovec, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 24. kolovoza 2020. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Trafostanica KTS 10(20)/0,4 kV Merhatovec „Merhatovec“ (br. 350) S 10(20) kV priključnim kabelskim vodom i raspletom niskonaponske mreže. Uz zahtjev je priložen Elektrotehnički projekt, izrađen od strane HEP d.o.o., Elektra Čakovec, Odjel za pristup mreži, Žrtava fašizma 2, Čakovec, kolovoz 2020. godine. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-612-07/20-03/19, URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-02, od 25. kolovoza 2020. godine i požurnicom KLASA: UP/I-612-07/20-03/19, URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-03, od 02. listopada 2020. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 19. listopada 2020. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 612-07/20-38/943, URBROJ: 517-20-3 od 16. listopada 2020. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:
Zahvatom je predviđena izgradnja montažno betonske trafostanice (KTS) (4,18 × 2,14 m) radi zamjene postojeće samostojeće rešetkaste trafostanice koja se uklanja. Planirano vrijeme izvođenja radova je 70 dana u četvrtom kvartalu 2020. godine. Priključni kabelski vodovi 10(20) kV izvode se podzemno, u svrhu napajanja projektirane trafostanice, u ukupnoj duljini od 50 m, spajanjem na novi stup dalekovoda D048 koji će zamijeniti postojeći stup. Planirano vrijeme izvođenja radova je 15 dana u četvrtom kvartalu 2020. godine. Sveukupna dužina novih trasa podzemnih kabela iznosi 154 m. Kabeli će se položiti dijelom paralelno u zajednički rov, do postojećih kabela. uklonit će se postojeći stup br. 1/2-3/350 a postojeći stup 3/2-3/350 zamijenit će se novim betonskim stupom. Paralelno vođenje kabela s javnom lokalnom cestom izvest će se na minimalnoj udaljenosti 1,00 od ruba ceste, dok će se na mjestima gdje to nije moguće izvršiti zamjena materijala uz nabijanje terena. Planirano vrijeme izvođenja radova je 15 dana u četvrtom kvartalu 2020. godine. Priključni kabelski vod 10(20) kV polaže se u kabelski rov dubine 100 cm i širine 40 cm, a rasplet NN mreže, niskonaponski podzemni 0,4 kV kabeli polažu se u kabelski rov dubine 80 cm i širine 40 cm.
Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“ broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001346 Međimurje.
Ciljne vrste (POVS) HR2001346 Međimurje su leptiri kiseličin vatreni plavac (Lycaena dispar), veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i danja medonjica (Euplagia quadripunctaria*) te ciljni stanišni tipovi 91L0 Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion) i 6510 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Prema karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske lokacija zahvata obuhvaća mozaik stanišnih tipova C.2.3.2.1. Srednjoeuropske livade rane pahovke i I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine te J Izgrađena i industrijska staništa. Stanišni tip C.2.3.2.1. Srednjoeuropske livade rane pahovke pripada ciljnom stanišnom tipu Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 te je pogodno stanište za ciljne vrste leptira kiseličin vatreni plavac, veliki livadni plavac i zagasiti livadni plavac. Sukladno SDF obrascu, površina stanišnog tipa 6510 procijenjena je na 250 ha.
S obzirom na to da se radi o zahvatu relativno malog obuhvata (9 m2 površine trafostanice, novi kabelski rovovi oko 82 m2), neće doći do značajnih gubitaka ciljnog stanišnog tipa niti staništa za ciljne vrste leptira te se Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.
Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.
Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.
Upravna pristojba na zahtjev u iznosu 20,00 kn propisno je naplaćena u državnim biljezima i poništena sukladno članku 28. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 115/16).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pomoćnica pročelnika za

zaštitu okoliša i prirode:

dr.sc. Sandra Golubić

Dostaviti:

  1. HEP d.o.o., Elektra Čakovec, Žrtava fašizma 2, 40 000 Čakovec
  2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim putem: pisarnica@mzoe.hr i marija.petras@mzoe.hr
  3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
  4. U spis predmeta, ovdje
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content