Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje - Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Datum objave: 25. rujna 2020.

KLASA: UP/I-612-07/20-03/17
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-5
Čakovec, 25. rujna 2020.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, HEP d.o.o., Elektra Čakovec, Žrtava fašizma 2, Čakovec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Niskonaponski kabelski priključak za stambenu građevinu u Pleškovcu“, donosi

R J E Š E NJ E

Rješenje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content