Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA - građenje sanitarne kanalizacijske mreže naselja Turčišće u sklopu aglomeracije Podturen

Datum objave: 17. rujna 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000164
URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0013
Čakovec, 16.09.2020.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, po opunomoćeniku tvrtki PRONING DHI d.o.o., HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694, izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru tvrtki MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246:
– građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.a skupine - građenje sanitarne kanalizacijske mreže naselja Turčišće u sklopu aglomeracije Podturen
na katastarskim česticama u k.o. Turčišće i k.o. Domašinec (Turčišće, Domašinec),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 13/2018-6 GP, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Vesna Rogulja, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1647, a sadržava:
MAPA 1
građevinski projekt, oznake 13/2018-6 GP od 09.2019. godine
 projektant: Dražen Navratil, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4244
 projektantski ured: PRONING DHI d.o.o., HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694
MAPA 1
građevinski projekt - konstrukcije, oznake 13/2018-6 GP od 09.2019. godine
 projektant: Lucija Mirtl, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4319
 projektantski ured: PRONING DHI d.o.o., HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694
MAPA 2
strojarski projekt, oznake 608/19/HE od 06.2019. godine
 projektant: Krešimir Pećar, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1227
 projektantski ured: HIDROENERGA d.o.o., HR-31000 Osijek, Vij. Ivana Meštrovića 54, OIB 45797671337
MAPA 3
elektrotehnički projekt - projekt elektroinstalacija i automatike crpne stanice PS T1 i PS Turčišće, oznake 19-1590-E od 09.2019. godine
 projektant: Janko Artuković, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 20
 projektantski ured: H5 d.o.o., HR-10360 Sesvete, Bjelovarska ulica 23A, OIB 24374623263.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246 po opunomoćeniku tvrtki PRONING DHI d.o.o., HR-10000 Zagreb, Račkoga 3, OIB 37633620694, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 24.04.2019. godine izdavanje građevinske dozvole za:
– građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.a skupine - građenje sanitarne kanalizacijske mreže naselja Turčišće u sklopu aglomeracije Podturen
na katastarskim česticama u k.o. Turčišće i k.o. Domašinec (Turčišće, Domašinec), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000164, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0002 od 29.07.2019. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole s priloženim elektroničkim zapisom popisa koordinata lomnih točaka u „gml“ formatu na prikladnom nosaču podataka
b) priložena je pravomoćna Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000016, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010, od 24.09.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 18.10.2019. godine
c) priložena je potvrda Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/19-01/1225, URBROJ: 517-03-1-2-19-5, od 17.12.2019. godine da je glavni projekt izrađen u skladu s mjerama zaštite okoliša utvrđenim rješenjem o prihvatljivosti zahvata
d) priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
– Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija, Broj izvješća: R-74-5/2019-1 od 23.10.2019. godine, koje je izradio ovlašteni revident Ivan Štefanac, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 309, s dodatnim zahtjevom za kontrolu izvedbenog projekta - planova armature
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
f) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, Ilica 335
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 214-02/19-04/32, URBROJ: 511-01-392-19-2 od 20.09.2019. godine
 Ministarstvo poljoprivrede, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda o usklađenosti glavnog projekta, KLASA: 350-05/19-01/1068, URBROJ: 525-07/0155-19-2 od 02.10.2019. godine
 Državni inspektorat, PU Varaždin, Sanitarna inspekcija, HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 540-02/19-05/1799, URBROJ: 443-02-4-2-8/1-19-2
 Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, HR-42000 Varaždin, Gundulićeva 2
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/19-23/4179, URBROJ: 532-04-02-08/6-19-2 od 19.09.2019. godine
 Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
– izdana potvrda glavnog projekta - Vodopravna potvrda, KLASA: 325-01/19-17/0003932, URBROJ: 374-26-1-19-3 od 25.09.2019. godine
 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda o usklađenosti glavnog projekta, KLASA: 361-01/19-02/7711, URBROJ: 376-05-3-19-2 od 19.09.2019. godine
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, broj 1.11/18, znak: 4004001/2460/19MS od 16.09.2019. godine
 MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, Broj: UPP-IZG-283-19 od 16.09.2019. godine
 MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., HR-40000 Čakovec, Obrtnička 4
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, znak: VZ-263/19-P, 1767/19 od 20.09.2019. godine
 Županijska uprava za ceste Međimurske županije, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda glavnog projekta, KLASA: UP/I-340-01/18-09/152, URBROJ: 2109-10-02-04-19-5 od 24.09.2019. godine
 Općina Domašinec, HR-40318 Dekanovec, Martina Pušteka 9
– izdana potvrda glavnog projekta - Potvrda, KLASA: 325-08/17-1/31, URBROJ: 2109/4-19-02-31 od 30.09.2019. godine
 HRVATSKI TELEKOM d.d. Odjel za energetiku i mrežnu infrastrukturu, HR-10000 Zagreb, Slavonska avenija 6/VII
– izdana potvrda glavnog projekta - Mišljenje, oznaka: T43-53053052-19 od 27.09.2019. godine
g) priložen je dokaz pravnog interesa
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1178, k.o. Turčišće, od 24.07.2020. godine, pod brojem 28252/2020
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1202, k.o. Turčišće, od 24.07.2020. godine, pod brojem 28253/2020
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1146, k.o. Turčišće, od 24.07.2020. godine, pod brojem 28254/2020
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 891, k.o. Turčišće, od 24.07.2020. godine, pod brojem 28255/2020
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 34, k.o. Turčišće, od 24.07.2020. godine, pod brojem 28256/2020
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1189, k.o. Turčišće, od 24.07.2020. godine, pod brojem 28257/2020
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1279, k.o. Turčišće, od 24.07.2020. godine, pod brojem 28258/2020
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 297, k.o. Turčišće, od 24.07.2020. godine, pod brojem 28259/2020
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1278, k.o. Turčišće, od 24.07.2020. godine, pod brojem 28260/2020
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1225, k.o. Turčišće, od 24.07.2020. godine, pod brojem 28261/2020
– Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 3423, k.o. Domašinec, od 24.07.2020. godine, pod brojem 28251/2020
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Općine Domašinec, Domašinec, Martina Pušteka 9, OIB 37004222770, zastupane po načelniku Mariu Tomašeku, od 14. travnja 2020. godine ovjerena po javnom bilježniku, broj: OV-4040/2020
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Općine Domašinec, Domašinec, Martina Pušteka 9, OIB 37004222770, zastupane po načelniku Mariu Tomašeku, od 14. travnja 2020. godine ovjerena po javnom bilježniku, broj: OV-3204/2020
– Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole Hrvatskih voda, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26b, zastupane po direktoru Danijelu Buniću, dipl.ing.građ., od 19.05.2020. godine ovjerena po javnom bilježniku, broj: OV-3315/2020
– Ugovor broj 036/2019-I/MV o osnivanju prava služnosti koji su sklopile MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, zastupane po direktoru Vladimiru Topolnjaku i Županijske uprave za ceste Međimurske županije, Čakovec, Mihovljanska 70, OIB 77095600371, zastupane po ravnateljici Ljerki Cividini, od 14.12.2019. godine ovjeren po javnom bilježniku, broj: OV-435/2020
– Ugovor broj 169/2020 o osnivanju prava služnosti vodova i prava služnosti imati uređaj koji su sklopile MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246, zastupane po direktoru Vladimiru Topolnjaku i Općine Domašinec, Domašinec, Martina Pušteka 9, OIB 37004222770, zastupane po načelniku Mariu Tomašeku, od 14. travnja 2020. godine ovjeren po javnom bilježniku, broj: OV-3869/2020
– Potvrda Međimurske županije, Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, o pokretanju postupka nepotpunog izvlaštenja za katastarske čestice u k.o. Turčišće, KLASA: Up/I-943-04/20-01/31, URBROJ: 2109/1-14-2/01-20-5 od 25. kolovoza 2020. godine
– Potvrda Međimurske županije, Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, o pokretanju postupka nepotpunog izvlaštenja za katastarske čestice u k.o. Turčišće, KLASA: Up/I-943-04/20-01/33, URBROJ: 2109/1-14-2/01-20-5 od 25. kolovoza 2020. godine
Dokaz da je investitor podnio zahtjev za rješavanje imovinskopravnih odnosa prava
služnosti vodova i to:
- Dopis Međimurskih voda d.o.o., Čakovec, Broj: POP-172/2020, od 17.04.2020. godine dostavljen dana 21.04.2020. godine Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Dežmanova ulica 10
h) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priloženo je:
- elaborat nepotpunog izvlaštenja za katastarske čestice u k.o. Turčišće i k.o. Domašinec, oznake: S10-SL-19-001 od listopada 2019. godine koji je izradila ovlaštena geodetica Zorana Filak, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 236 (STUDIO 10 d.o.o., Zagreb, Ive Tijardovića 24, OIB 44710707042)
- geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru za katastarske čestice u k.o. Turčišće, oznaka: 23/19 od 25.09.2019. godine koju je izradila ovlaštena geodetica Zorana Filak, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 236 (STUDIO 10 d.o.o., Zagreb, Ive Tijardovića 24, OIB 44710707042) ovjerena po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 936-03/19-02/62, URBROJ: 541-29-01/02-19-2 od 03.10.2019. godine
- geodetska podloga za građevine i zahvate u prostoru za katastarske čestice u k.o. Domašinec, oznaka: 22/19 od 25.09.2019. godine koju je izradila ovlaštena geodetica Zorana Filak, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 236 (STUDIO 10 d.o.o., Zagreb, Ive Tijardovića 24, OIB 44710707042) ovjerena po Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Čakovec, pod brojem KLASA: 936-03/19-02/61, URBROJ: 541-29-01/02-19-2 od 02.10.2019. godine
i) uz zahtjev je priložen
- Poziv na interes Republike Hrvatske za izgradnju sanitarne kanalizacijske mreže naselja Turčišće, Broj: UPP-VP-230-2020, od 21.07.2020. godine.
- Rješenje, KLASA: UP/I-325-07/17-01/60, URBROJ: 525-12/0987-14-3 od 09.06.2014. godine, izdano po Ministarstvu poljoprivrede, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220, kojim se utvrđuje da Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Matice hrvatske 10 mogu obavljati djelatnost javne odvodnje na području Međimurske županije.
- Punomoć za zastupanje dana od strane Međimurskih voda d.o.o., Čakovec tvrtki PRONING DHI d.o.o., Zagreb, Račkog 3, Broj: UPP-VP-161-2018 od 07.09.2018. godine
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za građenje sanitarne kanalizacijske mreže naselja Turčišće, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 25.08.2020. godine
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
– Lokacijskom dozvolom, KLASA: UP/I-350-05/18-01/000016, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010, od 24.09.2019. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 18.10.2019. godine
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) obveza utvrđivanja mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu nije propisana Zakonom
g) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
h) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000164, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0010 od 25.08.2020. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, elektroničkoj oglasnoj ploči te izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 04.09.2020. godine u vremenu od 9:00 do 10:00 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000164, URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0011 od 04.09.2020 godine. Također je utvrđeno da se stranke u postupku nisu odazvale na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid u spis predmeta, pa se smatra da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na predmetno građenje.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 111. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 12.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– PRONING DHI d.o.o. - opunomoćenik
HR-10000 Zagreb, Račkoga 3
– Županijska uprava za ceste Međimurske županije
HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70
– HRVATSKE VODE, VGO za Muru i gornju Dravu
HR-42000 Varaždin, Međimurska 26b
– OPĆINA DOMAŠINEC
HR-40318 Dekanovec, Domašinec, Martina Pušteka 9
– Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 mrežne stranice ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– Općina Domašinec, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
HR-40318 Dekanovec, Martina Pušteka 9, Domašinec
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv "Trnava"
HR-40000 Čakovec, Ivana Mažuranića 2
– PUK Čakovec, Odjel za katastar nekretnina Čakovec
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
– Međimurska županija, Upravni odjel nadležan za utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
HR-40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content