Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenje

Datum objave: 23. srpnja 2020.

KLASA: UP/I-612-07/20-03/10
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-5
Čakovec,22. srpnja 2020.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, PG GELER j.d.o.o., I.G.Kovačića 9A, Mali Mihaljevec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: „Izgradnja građevina gospodarske namjene – ugostiteljsko turističke – turistička građevina za robinzonski smještaj 1,2,3,4,5 na građevnoj čestici k.č.br. 5673 k.o. Zasadbreg“, donosi

R J E Š E NJ E

  1. Planirani zahvat – Izgradnja građevina gospodarske namjene – ugostiteljsko turističke – turistička građevina za robinzonski smještaj 1,2,3,4,5 na građevnoj čestici k.č.br. 5673 k.o. Zasadbreg, prihvatljiv je za područje ekološke mreže.
  2. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
  3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e nj e

Podnositelj zahtjeva, PG GELER j.d.o.o., I.G.Kovačića 9A, Mali Mihaljevec, podnio je ovom Upravnom odjelu, dana 05. lipnja 2020. godine, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izgradnja građevina gospodarske namjene – ugostiteljsko turističke – turistička građevina za robinzonski smještaj 1,2,3,4,5 na građevnoj čestici k.č.br. 5673 k.o. Zasadbreg. Uz zahtjev je priložen Idejni projekt, izrađen od strane Opće građevinsko poduzeće d.o.o. Prelog, od lipnja 2020. godine. Zahtjev sadrži sve podatke sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, dopisom KLASA: UP/I-612-07/20-03/10, URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-02, od 08. lipnja 2020. godine ovo Upravno tijelo zatražilo je prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a dana 22. srpnja 2020. godine, u spis predmeta zaprimljeno je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 612-07/20-38/559, URBROJ: 517-20-3 od 21. srpnja 2020. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio slijedeće:
Zahvatom je planirana gradnja pet zasebnih i jednakih turističkih građevina prizemnica za robinzonski smještaj, pojedinačne tlocrtne površine građevine 12 m2, na k.č.br. 5673 k.o. Zasadbreg. Građevine se mogu koristiti kao zasebne funkcionalne cjeline. Pojedinačna građevina sastoji se od dva dijela: zatvorene prostorije za boravak bruto dimenzija 3,0 × 3,0 m i natkrivenog trijema dimenzija 3,0 × 1,0 m. Planirane građevine ne spajaju se na infrastrukturu. Zgrada je pravokutnog tlocrta, nosive konstrukcije izvedene od betonskih temeljnih pilota, drvenih stupova i greda te drvenog krovišta. Planiranim zahvatom neće se mijenjati zatečeni elementi uređenja građevne čestice. Na parceli je planirano samo uređenje okoliša nakon radova u dijelu oko građevine koji će se oštetiti izvođenjem radova. Planirani zahvat će se izvoditi u razdoblju od rujna do veljače, a prilikom izvođenja zahvata neće se krčiti ili oštećivati prirodna dobra niti će se radnim strojevima zadirati u šumska i osjetljiva ne-šumska staništa.
Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“ broj 80/19): područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000364 Mura.
Prema karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske lokacija zahvata nalazi se na mozaiku stanišnih tipova (NKS I.2.1./C.2.3.2.) Mozaici kultiviranih površina/Mezofilne livade košanice Srednje Europe, a prema bazi podataka Arkod Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2020., radi se o oranici. Planiranim zahvatom neće doći do gubitka ciljnog stanišnog tipa 6510 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sainguisorba officinalis) niti pogodnih staništa za ciljne vrste navedenog POVS, stoga se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, te je ovaj projekt prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
Člankom 29., stavkom 2., Zakona o zaštiti prirode propisano je da Upravno tijelo provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate za koje tijelo područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu iz područja zaštite okoliša i zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
Člankom 30., stavkom 4., Zakona o zaštiti prirode, propisano je da, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je stoga riješeno kao u točki I. izreke.
Rok važenja rješenja - točka II. ovog rješenja, propisana je sukladno članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode.
Obveza objave rješenja na internetskoj stranici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije - točka III. ovog rješenja, utvrđena temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.
Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i inspekciji zaštite prirode.
Upravna pristojba na zahtjev u iznosu 20,00 kn propisno je naplaćena u državnim biljezima i poništena sukladno članku 28. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 115/16).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana po primitku rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna po Trb. 3 Zakona o upravnim pristojbama. („Narodne novine“, br. 115/16).
 
Pomoćnica pročelnika za
zaštitu okoliša i prirode:
dr.sc. Sandra Golubić
Dostaviti:

  1. PG GELER j.d.o.o., I.G.Kovačića 9A, Mali Mihaljevec poštom i elektroničkim putem: ivanka.hm@gmail.com
  2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb elektroničkim putem: pisarnica@mzoe.hr i marija.petras@mzoe.hr
  3. Državni inspektorat, Inspektor zaštite prirode, Zrinsko-frankopanska 9, 40 000 Čakovec

4. U spis predmeta, ovdje
Rješenje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content