Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis - Kos Emanuel

Datum objave: 15. srpnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000048
URBROJ: 2109/1-09/4-20-0011
Prelog, 14.07.2020.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
EMANUEL KOS, HR-40324 GORIČAN, VRTNA 11
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine stambene namjene, 2. skupine - stambena zgrada,
- građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 2. skupine - garaža,
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 4386 (koja se formira od k.č.br. 4386 i 4388) k.o. Goričan (Goričan, Tratinska 4A).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.07.2020. u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 646 510).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠA REFERENTICA ZA GRADNJU
Matea Zvonarek, bacc.ing.aedif.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content