Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

POZIV stranaka u postupku za izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom - MURAPLAST d.o.o. Kotoriba

Datum objave: 8. svibnja 2020.

KLASA: UP/I-351-02/20-03/1
URBROJ: 2109/1-09-3/01-20-10
Čakovec, 07. svibnja 2020.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom koji vodi upravno tijelo po zahtjevu trgovačkog društva MURAPLAST d.o.o. Kotoriba, Sajmišna 16, 40 329 Kotoriba, OIB: 16893266699, objavljuje,

POZIV

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom iz članka 95. Zakona na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.
Tijelo nadležno za provedbu postupka je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Podnositelj zahtjeva je trgovačko društvo MURAPLAST d.o.o. Kotoriba, Sajmišna 16, 40 329 Kotoriba, OIB: 16893266699.
Lokacija za koju se postupak izdavanja dozvole provodi je: Sajmišna 21, 40 329 Kotoriba, k.č.br. 1449/5 k.o. Kotoriba.
Informacija o postupku:
Trgovačko društvo MURAPLAST d.o.o. Kotoriba, Sajmišna 16, 40329 Kotoriba, OIB: 16893266699, podnijelo je zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji Sajmišna 21, 40 329 Kotoriba, k.č.br. 1449/5 k.o. Kotoriba i uz zahtjev dostavilo Elaborat gospodarenja otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada postupcima R3 i R13.
Naznaka mreže stranice:
Elaborat gospodarenje otpadom objavljen je na mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) – Županija. Upravni odjeli, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Vrijeme i mjesto uvida:
Zbog trenutke epidemiološke situacije molimo Vas da uvid u elaborat obavite na gore navedenim mrežnim stranicama i dostavite izjašnjenje prema priloženom obrascu.
Ukoliko niste u mogućnosti obaviti uvid elektronskim putem, uvid u Elaborat gospodarenja otpadom može se obaviti i u prostorijama Međimurske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, soba br. 6, R. Boškovića 2, 15. svibnja 2020. godine u vremenu od 9:00 do 10:00 sati uz prethodnu pisanu najavu dan prije uvida na e-mail: sandra.golubic@medjimurska-zupanija.hr.
Stranke u postupku:
MURAPLAST d.o.o., Sajmišna 16, 40 329 Kotoriba
Općina Kotoriba, Kolodvorska 4, 40 329 Kotoriba
Rok i način izjašnjenja:
Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom stranke, u pisanom obliku prema priloženom obrascu za primjedbe uz ovaj poziv u roku 8 dana od dana objave ovog poziva s pozivom na gornju klasu, na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec.
Stanka koja se iz opravdanih razloga (što je dužna dokazati) ne odazove pozivu za uvid u elaborat gospodarenja otpadom, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku osam dana od zadnjeg dana određenog u ovom pozivu uz prethodnu najavu na e-mail: sandra.golubic@medjimurska-zupanija.hr.
Ako se stranka ne izjasni o elaboratu gospodarenja otpadom u danim rokovima, smatra se da je stranci dana mogućnost uvida.
SLUŽBENA OSOBA:
dr.sc. Sandra Golubić
DOSTAVITI:
1. MURAPLAST d.o.o. Kotoriba, Sajmišna 16, 40 329 Kotoriba
2. Općina Kotoriba, Kolodvorska 4, 40 329 Kotoriba
3. Pismohrana, ovdje
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content