Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva 2020. godini

Datum objave: 3. ožujka 2020.

Mijenja se  rok za podnošenje prijava projekata/programa temeljem ovog Javnog natječaja do  tako da sada glasi „Rok za podnošenje prijava projekta i programa istječe 01. lipnja 2020. godine.“


 
KLASA: 402-08/20-02/10
URBROJ: 2109/1-01-20-1
Čakovec, 03.03.2020.
Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19. i 3/20. - dalje u tekstu Pravilnik), župan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije
iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva 2020. godini

1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2020. godini (dalje u tekstu Natječaj) je podnošenje prijava za sufinanciranje projekata i programa koji čine osnovnu djelatnost udruga, a u skladu sa svim strateškim smjernicama razvoja poljoprivrede, šumarstva i lovstva, te da su od osobitog interesa za razvoj Međimurske županije. Financiranje Programa/Projekta provoditi će se temeljem Pravilnika, te Uputa za prijavitelje.
2. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Za financiranje programa/projekata po ovom natječaju prihvatljive su udruge koje se bave poljoprivredom, šumarstvom i lovstvom i registrirane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14. i 70/17.) uz uvjet da:
- upisani su u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
- upisani su u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
- svojim statutom su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
- program/projekt ili druga aktivnost bude ocijenjen kao značajan sukladno uvjetima raspisanog natječaja;
- uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
- protiv kojih korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
- imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti,
- lovozakupnici koji s Međimurskom županijom imaju sklopljene Ugovore o zakupu zajedničkih otvorenih lovišta,
- uredno predaju sve izvještaje Županiji i drugim nadležnim institucijama.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za financiranje kod Korisnika koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a.
Aktivnosti moraju biti u skladu s djelatnošću koju vrše članovi udruge te moraju biti predviđene Programom rada udruge za 2020. godinu.
Prihvatljivi za financiranje su i programi/projekti čija provedba započinje prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, no najranije 1. siječnja 2020. godine.
3. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU I UDIO FINANCIRANJA PROGRAMA
Za financiranje programa /projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 600.000,00 kuna.
Najniži i najviši iznos sredstava koji ce se dodjeljivati po ovom Javnom natječaju za pojedina područja iznosi:
1. područje poljoprivrede i šumarstva najmanji iznos traženih sredstava je 2.000,00 kn, a najveći iznos traženih sredstava je 20.000,00 kn, odnosno maksimalno do 80% od ukupno prihvatljivih aktivnost,
2. područje lovstva najmanji iznos traženih sredstava je 2.000,00 kn, a najveći iznos traženih sredstava je 40.000,00 kn, odnosno maksimalno do 60% uplaćene lovozakupnine za lovozakupnike zajedničkih otvorenih lovišta.
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u prijavi na Natječaj.
4. NAČIN PRIJAVE
Prijavitelj može na Natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program/projekt. Prijedlog programa/projekta daje se na propisanim obrascima za prijavu. Uz prijedlog se prilaže tražena popratna natječajna dokumentacija.
Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu Natječajem, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Međimurske županije (1. kat lijevo, soba 47), zaključno do 16 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 13,30 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
POLJOPRIVREDU I TURIZAM
Prijava na natječaj za financiranje
programa/projekata udruga s područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva
R. Boškovića 2
40000 Čakovec
s naznakom - NE OTVARAJ

Prijava se dostavlja u papirnatom i elektroničkom obliku, te sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i ovjerene službenim pečatom ako je primjenjivo.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
5. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava mora sadržavati:
1. Ispunjen Obrazac za prijavu programa/projekta
2. Ispunjen Obrazac proračuna programa/projekta
3. Ispunjeni Obrazac – partnerska organizacija, ako je primjenjivo
4. Ispunjenu Izjavu o partnerstvu od strane svih partnera na programu, ako je primjenjivo
5. Ispunjenu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. Ispunjenu Izjavu o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga
7. Potvrdu FINA-e o predanom financijskom izvješću udruge za 2019. godinu
Dokumentacija iz točke 1. do 5 treba biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i ovjerena, ako je primjenjivo, i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.
6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a istječe 03.04. 2020. godine.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom štambilju vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je označen kao rok za prijavu na Natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u Pisarnicu Međimurske županije, prijavitelju će biti izdana potvrda o vremenu prijema pošiljke.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Javnog natječaja.
7. POSTUPAK PRIGOVORA
Udrugama koje su nezadovoljne Odlukom o odobravanju financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak.
Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku, u roku od 8 radnih dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima Natječaja. Konačnu Odluku po prigovoru, donosi Povjerenstvo za prigovore.
Rok za donošenje Odluke po prigovoru je 8 dana od dana primitka prigovora.
8. UPUTE ZA PRIJAVITELJE
U Uputama za prijavitelje sadržane su sve informacije potrebne za prijavu na Natječaj, a dostupne su, zajedno s obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na mrežnoj stranici Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na e-mail: poljoprivreda@medjimurska-zupanija.hr .
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
9. PRILOZI:
1. Upute za prijavitelje
2. Obrazac za prijavu programa/projekta - Obrazac 1
3. Obrazac proračuna - Obrazac 2
4. Obrazac – partnerska organizacija – Obrazac 8
5. Izjava o partnerstvu - Obrazac 3
6. Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - Obrazac 4
7. Izjava o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga - Obrazac 5
8. Obrazac za opisni izvještaj - Obrazac 6
9. Obrazac Financijskog izvještaja - Obrazac 7
10. Obrazac za procjenu kvalitete prijave
11. Posebni uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru Javnog natječaj za financiranje programa/ projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije
12. Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore sklopljene u okviru Javnog natječaj za financiranje programa/ projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije
13. Dodatak 1. Legenda specifično područje
14. Dodatak 2. Legenda korisnička skupina

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content