Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2020. godini

Datum objave: 3. ožujka 2020.

 
KLASA: 330-01/20-02/1
URBROJ: 2109/1-01-20-1
Čakovec, 3. 3. 2020.
Na temelju članka 23. i 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ 2/19 i 3/20; u daljnjem tekstu: Pravilnik), župan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije
iz područja zaštite potrošača u 2020. godini

1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača (edukacija i jačanje svijesti potrošača, informiranje i educiranje potrošača, savjetovanje i pomoć potrošačima i jačanje kapaciteta udruga za zaštitu potrošača) koji će se financirati iz Proračuna Međimurske županije u 2020. godini.
2. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Međimurska županija će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje zadovoljavaju mjerila za financiranje kako slijedi:
- su upisani u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
- su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
- su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
- program/projekt ili druga aktivnost koju prijave na javni natječaj Županije, bude od posebnog interesa za Županiju i ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja;
- su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora;
- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Županije;
- se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
- imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
- uredno predaju sve izvještaje Županiji i drugim nadležnim institucijama;
Aktivnosti moraju biti u skladu s djelatnošću koju vrše članovi udruge te je poželjno da su predviđene Programom rada udruge za 2020. godinu.
Prihvatljivi za financiranje su i programi/projekti čija provedba započinje prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/projekta, no najranije 1. siječnja 2020. godine
3. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU I UDIO FINANCIRANJA PROGRAMA
Za financiranje programa ili projekata u sklopu ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 20.000,00 kn, a predviđeni broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekta je dvije udruge.
Najmanji iznos traženih sredstava je 5.000,00 kn, a najveći iznos traženih sredstava pojedine organizacije za financiranje prijavljenog programa ili projekta je 10.000,00 kn.
Programi i projekti će se financirati u 80% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova cjelokupnog programa ili projekta, pri čemu su potencijalni prijavitelji dužni osigurati 20% sufinanciranja iz vlastitih sredstava ili nekih drugih izvora financiranja (Ministarstva, JLS-i sl.) uz obavezno poštivanje načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.
4. NAČIN PRIJAVE
Prijavitelj može na Javni natječaj prijaviti samo jednu prijavu tj. jedan program ili projekt.
Cjelovite prijave, koje sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu točkom 5. ovog Natječaja, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Međimurske županije (1. kat lijevo, soba 47), zaključno do 16 sati (ponedjeljak-četvrtak) tj. do 13,30 sati (petkom), na adresu:

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM
Javni natječaj za financiranje programa i projekata
udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2020. godini
R. Boškovića 2
40000 Čakovec

s naznakom - NE OTVARAJ

Prijava se dostavlja u papirnatom obliku (jedan izvornik) te sadržava popunjene obvezne obrasce vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i ovjerene službenim pečatom, ukoliko je isti registriran Statutom udruge.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjene prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom te svi ostali postupci vezani uz provedbu ovog Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
5. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava mora sadržavati:
1. Ispunjen Obrazac za prijavu programa/projekta – Obrazac 1
2. Ispunjen Obrazac proračuna programa/projekta – Obrazac 2
3. Ispunjen Obrazac o podacima partnerske organizacije, ako je primjenjivo – Obrazac 8
4. Ispunjenu Izjavu o partnerstvu od strane svih partnera na programu, ako je primjenjivo – Obrazac 3
5. Ispunjenu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 4
6. Ispunjenu Izjavu o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga – Obrazac 5
7. Potvrdu FINA-e o predanom financijskom izvješću udruge za 2019. godinu
Dokumentacija iz točke 1. do 6 treba biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva, ovjerena, ako je primjenjivo i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.
6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA
Rok za podnošenje prijava projekta i programa je najmanje 30 dana od dana objave Natječaja, a istječe 3. 4. 2020. godine.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom štambilju vidljivo da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je označen kao rok za prijavu na Javni natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u Pisarnicu Međimurske županije, prijavitelju će biti izdana potvrda o vremenu prijema prijave.
Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati.
7. POSTUPAK PRIGOVORA NA ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Udrugama koje su nezadovoljne Odlukom o odobravanju financijskih sredstava omogućeno je pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak.
Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima Natječaja. Konačnu Odluku po prigovoru, donosi Povjerenstvo za prigovore.
Rok za donošenje Odluke po prigovoru je 8 dana od dana primitka prigovora.
8. UPUTE ZA PRIJAVITELJE
U Uputama za prijavitelje sadržane su sve informacije potrebne za prijavu na Javni natječaj, a dostupne su, zajedno s obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na mrežnoj stranici Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem na e-mail: gospodarstvo@medjimurska-zupanija.hr.
ŽUPAN:
Matija Posavec, mag. ing.
9. PRILOZI:
Natječajna dokumentacija (rar)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content