Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

[ZATVOREN] - JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području gospodarske zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

Datum objave: 2. ožujka 2020.

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99,  22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18-pročišćeni tekst i 02/20), članka 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/14) i točke IV. Zaključka Skupštine Međimurske županije o prodaji nekretnina na području gospodarske zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ ("Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/20), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina na području gospodarske zone
„POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

 
1. Predmet prodaje
Međimurska županija prodaje nekretnine na području gospodarske zone „Poslovni park Međimurje" i to:

R.BR.

KAT. ČEST.BR.

ZK.ČEST.BR.

ZK.UL.BR.

KAT. OPĆINA

POVRŠINA  U M2

POČETNA KUPOPRODAJNA CIJENA (U HRK)

k.o.Čakovec

1.

1700/12

1134/53/9

4404

Čakovec

9.060

1.730.000,00

2.

1700/13

1134/53/10

4404

Čakovec

9.640

1.840.000,00

3.

1700/15

1134/53/12

4404

Čakovec

10.235

1.950.000,00

4.

1700/16

1134/53/13

4404

Čakovec

9.005

1.720.000,00

5.

1700/20

1134/53/17

4404

Čakovec

9.613

1.830.000,00

6.

1700/22

1134/53/19/1

4404

Čakovec

10.465

2.000.000,00

7.

1700/24

1134/53/21

4404

Čakovec

8.729

1.660.000,00

8.

1700/27

1134/53/24

4404

Čakovec

9.003

1.720.000,00

9.

1700/28

1134/53/25

4404

Čakovec

10.393

1.980.000,00

10.

1700/31

1134/53/28

4404

Čakovec

7.253

1.380.000,00

11.

1700/38

1134/53/8

4404

Čakovec

10.822

2.060.000,00

k.o.Pribislavec

12.

3385/47

805/A/1/1/1/5/1/1/1/14

3431

Pribislavec

7.697

1.220.000,00

13.

3385/51

805/A/1/1/1/5/1/1/1/18

3431

Pribislavec

8.786

1.120.000,00

14.

3385/52

805/A/1/1/1/5/1/1/1/19

3431

Pribislavec

10.139

1.610.000,00

15.

3385/54

805/A/1/1/1/5/1/1/1/21

3431

Pribislavec

9.254

1.470.000,00

16.

3385/56

805/A/1/1/1/5/1/1/1/23

3431

Pribislavec

9.018

1.430.000,00

17.

3385/57

805/A/1/1/1/5/1/1/1/24

3431

Pribislavec

11.090

1.760.000,00

18.

3385/58

805/A/1/1/1/5/1/1/1/25

3431

Pribislavec

12.602

2.000.000,00

19.

3385/59

805/A/1/1/1/5/1/1/1/26

3431

Pribislavec

8.815

1.400.000,00

20.

3385/60

805/A/1/1/1/5/1/1/1/27

3431

Pribislavec

9.505

1.510.000,00

21.

3385/61

805/A/1/1/1/5/1/1/1/28

3431

Pribislavec

10.906

1.730.000,00

22.

3385/62

805/A/1/1/1/5/1/1/1/29

3431

Pribislavec

6.050

769.000,00

23.

3385/64

805/A/1/1/1/5/1/1/1/31

3431

Pribislavec

10.072

1.600.000,00

24.

3385/70

805/A/1/1/1/5/1/1/1/37

3552

Pribislavec

1.092

174.000,00

25.

3385/71

805/A/1/1/1/5/1/1/1/38

3552

Pribislavec

3.969

631.000,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Opći podaci
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Međimurska županija može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
Pisana ponuda dostavlja se u zatvorenoj omotnici neposredno u pisarnicu Međimurske županije ili putem pošte na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, uz naznaku „Ponuda za kupnju nekretnine - Poslovni park Međimurje- ne otvarati“ do 30. travnja 2020. do  8,00 sati, a ponude zaprimljene nakon toga smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Međimurskoj županiji, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, 30. travnja 2020. u  8,00 sati.
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Međimurske županije i potencijalnih ponuditelja može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku elektroničkom poštom, svakog radnog dana, na adresu e-pošte nekretnine@medjimurska-zupanija.hr 
3. Sadržaj ponude

  1. podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa), osobni identifikacijski broj (OIB),
  2. u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama,
  3. naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine
  4. domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
  5. domaće i strane pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
  6. domaće i strane pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde porezne uprave ili drugog nadležnog tijela o podmirenju poreznog duga, odnosno da su ispunile obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza, koja potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja ponude,
  7. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Međimurske županije IBAN: HR7724070001800020004 otvoren kod OTPbanka d.d., model 64, uz poziv na broj 7340 – OIB (uplatitelja), SWIFT: OTPVHR2X, a u opisu plaćanja treba navesti red.br.nekretnine/a za koju se uplaćuje jamčevina
  8. poslovno-investicijsku studiju, odnosno plan razvoja i korištenja nekretninom kroz određeni rok od dana zaključenja ugovora u kojoj će biti vidljiva svrha kupnje nekretnine, planirani rokovi izgradnje objekata, broj i struktura zaposlenika i slično,
  9. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji i platiti troškove ovjere kod javnog bilježnika, da u cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja, te da je rok valjanosti njegove ponude 90 dana, računajući od dana javnog otvaranja ponuda.

 
3. Uvjeti javnog natječaja
 
Sve nekretnine se prodaju po načelu "viđeno - kupljeno".
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu koja mora biti veća od početne kupoprodajne cijene iz točke 1. ovog Javnog natječaja i izražena u hrvatskim kunama. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom kupoprodajnom cijenom, prednost će imati onaj ponuditelj čija će ponuda biti prije zaprimljena na urudžbeni zapisnik u pisarnici Međimurske županije.
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene.
U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu uz uvjet da je ona veća od početne kupoprodajne cijene iz točke 1. ovog Javnog natječaja.
Zainteresirani ponuditelji dužni su prije dostavljanja svoje ponude, odnosno prije roka za dostavu ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene nekretnine/a iz točke 1. ovog Javnog natječaja za koju se podnosi ponuda.
Ponuditelj koji odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Međimurska županija zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Međimurska županija odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Međimurska županija vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i kupoprodaji nekretnine donijet će župan Međimurske županije.  Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana nakon donošenja odluke župana Međimurske županije zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju, poreze i druge troškove, ovjere, pristojbe i slično.
Rok plaćanja ponuđene kupoprodajne cijene ne može biti dulji od 30 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora, osim u slučajevima iz članka 17. Odluke Županijske skupštine o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 16/2014).
Ovaj javni natječaj objavit će se najmanje u jednom lokalnom listu i na internetskim službenim stranicama Međimurske županije  https://medjimurska-zupanija.hr/natjecaji-i-pozivi/
 
ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.
 
KLASA:406-01/20-03/2                                
URBROJ:2109/1-01-20-4
Čakovec,26.02.2020.                                                                                                                                                    
Prilozi:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content