Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - Revitalizacija potoka Jezerčica u turističke svrhe (Orehovica)

Datum objave: 20. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000018
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0009
Čakovec, 18.11.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela OPĆINA OREHOVICA, HR-40322 Orehovica, Čakovečka ulica 9, OIB 99677841113, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) izdaje
LOKACIJSKU DOZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- infrastrukturne namjene, 2.a skupine - Revitalizacija potoka Jezerčica u turističke svrhe
na katastarskim česticama k.č.br. 3191, 3345/2, 3345/3 i 3187/1 k.o. Orehovica (Orehovica - potok Jezerčica) te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt - građevinski projekt, oznake G2-G76.00.01-G02.0 od 02.2019.godine, ovlašteni projektant Zlatko Pletikapić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 62 (ELEKTROPROJEKT d.d. HR-10000 Zagreb, Ulica Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493) Mapa: 1 od 1
2. idejni projekt - građevinski projekt, oznake G2-G76.00.01-G02.0 od 02.2019.godine, ovlašteni projektant Koni Čargonja-Reicher, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 52 (ELEKTROPROJEKT d.d. HR-10000 Zagreb, Ulica Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493) Mapa: 1 od 1.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
– Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/19-09/31, URBROJ: 517-03-1-2-19-11 od 10. lipnja 2019. godine, da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-51/22/2-19, od 19.04.2019.godine
– Ministarstvo poljoprivrede - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 350-05/19-01/555, URBROJ: 525-07/0800-19-2, od 29.04.2019.godine
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 612-08/19-23/1994, URBROJ: 532-04-02-08/6-19-2, od 25.04.2019.godine
– Županijska uprava za ceste Međimurske županije - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/19-09/79, URBROJ: 2109-10-02-05-19-3, od 26.04.2019.godine
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-1016-19, od 17.04.2019.godine
– MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. – utvrđeno da nema posebnih uvjeta, Znak: VZ-132/19-U., od 17.04.2019.godine
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 325-01/19-18/0002250, URBROJ: 374-26-1-19-5, od 19.08.2019.godine
– Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb – mišljenje da nema posebnih uvjeta, Broj i znak: 3004-707/19.PK-ES, od 16.04.2019.godine
– HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Sjever - utvrđeni posebni uvjeti, Broj: 2-22/01-554/2019/GZ, od 29.04.2019.godine
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - utvrđeni posebni uvjeti, Broj 4.5/19, Broj i znak: 400400101/1056/19IH, od 17.04.2019.godine
– OT-OPTIMA TELEKOM d.d. – izjava o piložaju EKI, Broj: OT-40-91/19, od 15.04.2019.godine
– A1 Hrvatska d.o.o. – izjava o položaju EKI, od 22.05.2019.godine
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 361-03/19-01/3219, URBROJ: 376-05-3-19-2, od 11.04.2019.godine
– HRVATSKI TELEKOM d.d. – izjava o položaju EKI, Oznaka: T43-50545423-19, od 16.04.2019.godine
– Općina Orehovica - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 361-02/18-01/04, URBROJ: 2109/22-03/01-19-60, od 10.04.2019.godine.
III. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, OPĆINA OREHOVICA, HR-40322 Orehovica, Čakovečka ulica 9, OIB 99677841113, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 01.10.2019. godine izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:
- infrastrukturne namjene - Revitalizacija potoka Jezerčica u turističke svrhe, 2.a skupine
na katastarskim česticama k.č.br. 3191, 3345/2, 3345/3 i 3187/1 k.o. Orehovica (Orehovica - potok Jezerčica), iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000018, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0002 od 04.10.2019. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložen je idejni projekt u elektroničkom obliku i ispis idejnog projekta ovjeren od projektanata iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priloženo je rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, KLASA: UP/I-351-03/19-09/31, URBROJ: 517-03-1-2-19-11 od 10. lipnja 2019. godine iz kojeg proizlazi da za zahvat u prostoru, revitalizacija potoka Jezerčica u turističke svrhe, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša propisanih rješenjem, te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
c) priložen je elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu
d) priložene su propisane izjave projektanata da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom, oznake G2-G76 00 01, od 02.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu mr.sc. Zlatku Pletikapiću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 62
- Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornim planom, oznake G2-G76 00 01, od 02.2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Koni Čargonja-Reicher, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 52
e) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
f) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole imenovanog podnositelja za zahvat u prostoru naveden u izreci lokacijske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, postao je uredan dana 23.10.2019. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPUO Orehovica - III. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/06., 4/13., 8/15., 14/16. i 3/17.).
Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu broj 1.Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25000 i kartrografskom prikazu broj 4.1.Građevinsko područje naselja Orehovica u mjerilu 1:5000 prikazane su trase postojećih kanala i vodotoka - djelomično isušeni stari rukavci Drave
Kartografski prikazi iz prostornog plana s legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s provedbenim odredbama članka 122., 127. i 159c. navedenog plana.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te su se na poziv odazvale sljedeće stranke i nakon uvida u spis dale izjave:
– Vlatka Pižeta predstavnica OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U ČAKOVCU, HR - 40000 Čakovec, Ulica Kralja Tomislava 12, OIB 35997508988, za k.č.br. 3343, 3344 k.o. Orehovica - izjavljuje da nema primjedbe na revitalizaciju potoka Jezerčica kako je prikazano u idejnom projektu
– Goran Zrinski punomoćnik HEP-Proizvodnja d.o.o., HR - 42000 Varaždin, Međimurska ulica 26 c, OIB 09518585079, za k.č.br. 3345/2, 3345/3, 3191, 3802/4 k.o. Orehovica i k.č.br. 468/3 k.o. Šemovec - izjavio je da je HEP PROIZVODNJA d.o.o., PP HE Sjever izdala posebne uvjete građenja za predmetni zahvat te da nema primjedbe na revitalizaciju potoka Jezerčica kako je prikazano u idejnom projektu
Pozivu za uvid u spis predmeta nisu se odazvale slijedeće stranke iako je poziv strankama pravilno dostavljen. Također je utvrđeno da se stranke nisu odazvale pozivu na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid. Obzirom na utvrđeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na planirani zahvat u prostoru.
– HEP d.d., HR - 10000 Zagreb, Grada Vukovara 37, za k.č.br. 3345/2, 3345/3, 3191 3802/4 k.o. Orehovica i k.č.br. 468/3 k.o. Šemovec
– Hrvatske vode, HR - 42000 Varaždin, Međimurska 26b, za k.č.br. 3187/1 k.o. Orehovica
– Miljenko Požgaj, HR - 40000 Čakovec, Ulica Dr. Vlatka Mačeka 29, za k.č.br. 3343 i 3344 k.o. Orehovica
– Željko Požgaj, HR - 40322 Orehovica, Josipa Slavenskog 19, za k.č.br. 3343 i 3344 k.o. Orehovica
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Ova lokacijska dozvola oslobođena je od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16.).
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
SASTAVNI DIO LOKACIJSKE DOZVOLE:
1. Posebni uvjeti iz točke II. izreke lokacijske dozvole
2. Idejni projekt iz točke I. izreke lokacijske dozvole
DOSTAVITI:
1. OPĆINA OREHOVICA, HR-40322 Orehovica, Čakovečka ulica 9, s idejnim projektom u elektroničkom obliku
2. OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU, HR-40000 Čakovec, Ulica Kralja Tomislava 12
3. HEP-Proizvodnja d.o.o., HR-42000 Varaždin, Međimurska ulica 26 c
4. Oglasna ploča ovog Upravnog odjela
(radi dostave strankama koje se nisu odazvale pozivu
za uvid u spis predmeta – u trajanju od osam dana)
5. Mrežne stranice Upravnog odjela (radi upoznavanja javnosti u trajanju od 30 dana)
6. Evidencija, ovdje
7. U spis, ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content