Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 85. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17. i 14/19.), (u daljnjem tekstu: Zakon) u postupku izmjene dozvole za gospodarenje otpadom koji vodi upravno tijelo po zahtjevu trgovačkog društva RECIKLAŽA MIŠIĆ d.o.o., Stjepana Vojvode 23, Podbrest, OIB: 19463608307, objavljuje,

POZIV

Pozivaju se stranke u postupku izmjene dozvole za gospodarenje otpadom iz članka 95. Zakona na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Podnositelj zahtjeva je trgovačko društvo RECIKLAŽA MIŠIĆ d.o.o., Stjepana Vojvode 23, Podbrest.

Lokacija za koju se postupak izmjene dozvole provodi je: Preloge 27, Ivanovec, k.č. 2025/41 k.o. Ivanovec.

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM RECIKLAŽA MIŠIĆ d.o.o. (pdf)

OBRAZAC ZA PRIMJEDBE (docx)

Poziv (dopis) – pdf