Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta KRISTINA HOBLAJ / IGOR HOBLAJ

Datum objave: 12. rujna 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000318
URBROJ: 2109/1-09-2/09-19-0006
Čakovec, 12.09.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta KRISTINA HOBLAJ, HR-40315 MURSKO SREDIŠĆE,MAKSIMA GORKOG 7
IGOR HOBLAJ, HR-40315 MURSKO SREDIŠĆE, MAKSIMA GORKOG 7
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja - građevinska dozvola za
- građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine - stambena građevina na katastarskoj čestici k.č.br. 544 k.o. Mursko Središće (Mursko Središće, Frankopanska).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.09.2019 u 9:00 sati, na lokaciji – Čakovec, R. Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba broj 11.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se
stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNI REFERENT ZA GRADNJU
Marija Gregorinčić, građ.teh.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content