REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000234
URBROJ: 2109/1-09-2/07-19-0005
Čakovec, 29.08.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole, za:
– formiranje parcele, građenje ograde i nadstrešnice za bicikle, 2. skupine,
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 311/61 k. o. Strahoninec (koja se formira od 311/61, dijela k.č.br. 311/83, dijela k.č.br. 311/9, dijela k.č.br. 311/12 i dijela k.č.br. 311/13 k. o. Strahoninec (Strahoninec, Kolodvorska 42).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.09.2019 u 12,00 – 14,00 sati, na lokaciji – Čakovec, Ruđera Boškovića 2, prizemno, soba broj 9, tel: 040 374-265.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranke ne odazovu ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje