Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu podnositelja zahvata, ZAGREB SIGNAL d.o.o., Donadinijeva 44, Zagreb, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Signalno-sigurnosni uređaji ŽCP-a Vratišinec u km 12+472, Brodec u km 13+778 i Brezje u km 16+019, donosi Rješenje