Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

GRAĐEVINSKA DOZVOLA Hrvatske ceste d.o.o. - obilaznica Šenkovca

Datum objave: 9. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000004
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0017
Čakovec, 05.07.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17. i 39/19.) i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000299, URBROJ: 531-06-2-1-1173-18-002 od 28.12.2018. godine, izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru tvrtki Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21:
- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - obilaznica Šenkovca, 2. etapa: izvođenje radova na prelaganju i zaštiti instalacija u vlasništvu HOPS-a
na katastarskim česticama u k.o. Mihovljan (Mihovljan),
u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake C3-7408-GP/A, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Alen Hebrang, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2903, a sadržava:
1. građevinski projekt, oznake C3-7408-GP/A-A00 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Zlatan Seferović, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579 (IPZ d.d. HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, OIB 94810978461) MAPA 1.
2. elektrotehnički projekt, oznake C3-7408-GP/A-I01 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Jasna Svirčević, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 80 (DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701) MAPA 2
3. građevinski projekt, oznake C3-7408-GP/A-I02 od 02.2018. godine, ovlašteni projektant Petar Drmać, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3550 (DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB 30467839701) MAPA 3.
II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.
OBRAZLOŽENJE
Investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku tvrtki IPZ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21 i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/18-01/000299, URBROJ: 531-06-2-1-1173-18-002 od 28.12.2018. godine, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 08.01.2019. godine izdavanje građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - obilaznica Šenkovca, 2. etapa: izvođenje radova na prelaganju i zaštiti instalacija u vlasništvu HOPS-a
na katastarskim česticama u k.o. Mihovljan (Mihovljan), iz točke I. izreke ove dozvole.
Izvođenje radova na obilaznici Šenkovca planira se izvoditi u 3 etape. Ovom građevinskom dozvolom i glavnim projektom odobrava se izvođenje radova 2. etape – izvođenje radova na prelaganju i zaštiti instalacija u vlasništvu HOPS-a, odnosno križanju dalekovoda DV 110(120) kV Nedeljanec – Lenti s predmetnom prometnicom.
U spis je uz zahtjev i tijekom postupka na traženje zaključkom ovog Upravnog odjela, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000004, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0002 od 17.01.2019. godine, priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole s priloženim elektroničkim zapisom popisa koordinata lomnih točaka u „gml“ formatu na prikladnom nosaču podataka
b) priložena je Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/2-17-0015, od 30.11.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna dana 28.12.2017. godine i Rješenje o ispravku greške, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0020, od 07.09.2018. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno dana 03.10.2018. godine.
c) priložena je potvrda Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/18-04/809, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2, od 11.06.2018. godine da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš
d) priložene su propisane izjave projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima
- Izjava projektanta br. 1822 od rujna 2018. godine o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-A00, od 02.2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Zlatanu Seferoviću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3579.
- Izjava projektanta o usklađenosti elektrotehničkog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I01, od rujna 2018. godine, izdana po ovlaštenoj projektantici Jasni Svirčević, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 80.
- Izjava projektanta o usklađenosti građevinskog projekta s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, oznake projekta: C3-7408-GP/A-I02, od rujna 2018. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Petru Drmaću, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3550.
e) priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije čeličnih dalekovodnih stupova građevine: REKONSTRUKCIJA DV 110(120) kV Nedeljanec - Lenti, broj: RMK 026/2018 od 30.03.2018. godine, izrađeno po ovlaštenom revidentu dr.sc. Josipu Galiću, dipl.ing.građ., ovl. br. 93/15 s dodatnim zahtjevom za kontrolu izvedbenog projekta
f) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
g) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 340-03/18-06/115, URBROJ: 530-05-03-2-1-18-2, od 30.05.2018. godine
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 351-03/18-04/809, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2, od 11.06.2018. godine
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode - Potvrda, KLASA: 612-07/18-63/331, URBROJ: 517-07-2-2-18-2, od 28.06.2018. godine
- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost - Potvrda, KLASA: 361-02/18-01/74, URBROJ: 512M3-020202-18-2, od 28.05.2018. godine
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Potvrda, KLASA: 540-02/18-05/1497, URBROJ: 534-07-4-2-8/1-18-2, od 08.06.2018. godine
- Ministarstvo poljoprivrede - Potvrda, KLASA: 350-05/18-01/555, URBROJ: 525-07/0375-18-2, od 25.05.2018. godine
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 350-05/18-01/554, URBROJ: 525-11/0902-18-2, od 05.06.2018. godine
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/18-23/2658, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 11.06.2018. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica - Potvrda, URBROJ: KC-06-18-1896/02, od 05.06.2018. godine
- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin - Potvrda, KLASA: 361-01/18-06/127, URBROJ: 345-921-607-18-3, od 14.06.2018. godine
- Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Potvrda, KLASA: 325-01/18-07/0002486, URBROJ: 374-26-1-18-3, od 12.06.2018. godine
- MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Potvrda, Broj: UPP-IZG-361-18, od 30.05.2018. godine
- INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. - Potvrda glavnog projekta, Znak - Re: 50308575/30-05-18/1931-236/BK;, od 04.06.2018. godine
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Mišljenje, Broj i znak: 400400101/1461/18IH, od 11.06.2018. godine
- HOPS d.o.o. – Potvrda, Broj i znak: 3004-1719/18.RI-ES, od 18.09.2018. godine
- MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Potvrda glavnog projekta, Znak: VZ-120/18-P, od 05.06.2018. godine
- Grad Čakovec, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo - Potvrda, KLASA: 363-01/18-01/2, URBROJ: 2109/2-08-18-056, od 06.06.2018. godine
- HŽ Infrastruktura d.o.o., Sekcija za razvoj i investicijsko planiranje - Potvrda, RK broj: 411/18, od 26.06.2018. godine
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Potvrda, KLASA: 361-03/18-02/3915, URBROJ: 376-10-18-4, od 04.09.2018. godine
- HRVATSKI TELEKOM d.d. - Mišljenje, oznaka: T43-45147241-18, od 14.06.2018. godine
h) priložen je dokaz pravnog interesa
- Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole tvrtke Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb, Kupska 4, zastupana po predsjedniku Uprave Mariu Gudelju, dipl.ing.el., od 10.01.2019. godine
- Pisana suglasnost za izdavanje građevinske dozvole tvrtke HŽ INFRASTUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12, zastupana po predsjedniku Uprave Ivanu Kršiću, dipl.ing.građ., od 22. veljače 2019. Godine
- Potvrda Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Ispostave Prelog o pokretanju postupka za nepotpuno izvlaštenje nekretnina i to:
- KLASA: UpI-943-04/19-01/37, URBROJ: 2109-01-07-01-19-03 od 14. svibnja
2019. godine, za katastarske čestice u k.o. Mihovljan
i) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložen je elaborat nepotpunog izvlaštenja:
- elaborat nepotpunog izvlaštenja, T.D.Br.: 16-0434GNI-04 od rujna 2018. godine koji je izradio ovlašteni geodeta Ivan Majić, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1413 (TRAFFICON d.o.o., Zagreb, Selska cesta 50, OIB 30364993041) ovjeren od strane ovog Upravnog odjela, KLASA: 350-05/18-11/000068, URBROJ: 2109/1-09-1/02-18-0003 od 30.10.2018. godine
j) uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložena je punomoć, KLASA: 003-01/2016-5/17, URBROJ: 345-411/168-2016-5/KM od 18.04.2016. godine kojom su Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb opunomoćile tvrtku IPZ d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, za zastupanje u postupku ishođenja građevinske dozvole za izgradnju Obilaznice Šenkovca
Slijedom zaprimljene dokumentacije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole imenovanog investitora za izvođenje radova navedenih u izreci građevinske dozvole i uvodu obrazloženja, sukladno Zakonu o gradnji, postao je uredan dana 04.06.2019. godine
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
c) uvidom u glavni projekt iz točke 1. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa uvjetima određenim izvršnim aktom:
- Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/2-17-0015, od 30.11.2017. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna dana 28.12.2017. godine .
- Rješenje o ispravku greške, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006, URBROJ: 2109/1-09/02-18-0020, od 07.09.2018. godine, izdano po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršno dana 03.10.2018. godine.
d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) vezano uz stranke u postupku izdavanja ove dozvole, za navesti je da se na konkretni slučaj ima primijeniti odredba članka 115. stavak 3. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17) koja propisuje da je stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevine koje su od interesa za Republiku Hrvatsku ili koju izdaje Ministarstvo investitor, te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini. Odredba članka 36. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) propisuje da je građenje, rekonstrukcija i održavanje javnih cesta u interesu Republike Hrvatske.
Slijedom navedenog, strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000004, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0013 od 04.06.2019. godine (oglašenim na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, objavljenim na mrežnim stranicama te izloženim na trasi predmetnog zahvata) da dana 27.06.2019. godine u vremenu od 9 do 10 sati u Upravnom odjelu izvrše uvid u spis predmeta. Na javni poziv nije se odazvala niti jedna stranka o čemu spisu predmeta prileži zapisnik, KLASA: UP/I-361-03/19-01/000004, URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0014 od 27.06.20189 godine. Također je utvrđeno da se stranke u postupku nisu odazvale na uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu na uvid u spis predmeta, pa se smatra da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja na predmetno građenje.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 111. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 14.000,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. i 18/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content