Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“ za 2019. godinu

Datum objave: 13. lipnja 2019.

ZAKLJUČAK
Župan Međimurske županije donio je Zaključak o povećanju sredstava za provedbu Programa potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“ u 2019. godini, KLASA: 302-02/18-02/11, URBROJ:2109/1-01-19-2 od 11.06.2019. zbog povećanog interesa poduzetnika i broja pristiglih prijava. Zaključkom se povećavaju sredstva za provedbu Programa potpora za 243.849,26 kuna, tako da ukupno iznose 743.849,26 kn. U Proračunu Međimurske županije za 2019. godinu na poziciji A100813 Program potpora poduzetnicima, konto br. 352211 Program potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva Međimurske županije biti će korigiran rebalansom Proračuna za 2019. godinu, za odobreno povećanje u iznosu od 243.849,26 kuna.


Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst), članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), Programa potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“ („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 19/18) i u skladu s prijedlozima Povjerenstva za ocjenu prijava po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“ (KLASA: 302-02/19-03/10, URBROJ: 2109/1-07-19-08 od 27.5.2019. i KLASA: 302-02/19-03/10, URBROJ: 2109/1-07-19-10 od 12.06.2019.), župan Međimurske županije je dana 12. 6. 2019. godine donio

O D L U K U
o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“ za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi bespovratnih sredstava koji se dodjeljuju temeljem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županji „Međimursko poduzetništvo“ (KLASA: 302-01/19-02/3; URBROJ: 2109/1-01-19-01, od 17. 1. 2019; u daljnjem tekstu Javni poziv), a na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenu prijava od 27. 5. 2019. i 12.6.2019.

Članak 2.

U 2019. godini će se iz Proračuna Međimurske županije dodijeliti bespovratna sredstva poduzetnicima/prijaviteljima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji „Međimursko poduzetništvo“, kako slijedi:
 

R.br.

Naziv prijavitelja

Iznos odobrenih sredstava

1.

STRAMAR CNC d.o.o.

15.000,00

2.

Optima energija d.o.o.

15.000,00

3.

POLI - EL j.d.o.o.

15.000,00

4.

VIDRA d.o.o.

15.000,00

5.

D. D. COM d.o.o.

15.000,00

6.

INOX HRUSTEK, vl.Marijan Hrustek

15.000,00

7.

O.M.T. d.o.o.

15.000,00

8.

ROTUVILUX d.o.o.

15.000,00

9.

Rolete d.o.o.

15.000,00

10.

Elektro – Ladič, vl.Marinko Ladič

15.000,00

11.

MW Product d.o.o.

15.000,00

12.

Didacta advance d.o.o

15.000,00

13.

SOBOSLIKAR – FASADER PANIĆ j.d.o.o

15.000,00

14.

OPG MILAN ŽIDOV

15.000,00

15.

SZ HUMANA NOVA ČAKOVEC

15.000,00

16.

Enigma  STARS d.o.o.

15.000,00

17.

STUDIO OBSCURA, vl. Krešimir Marđetko

15.000,00

18.

GOOD SPIRIT d.o.o.

7.400,00

19.

TESARSKI OBRT, vl. Marko Branović

15.000,00

20.

LIMING plus d.o.o.

15.000,00

21.

HST AUTOMATIKA d.o.o.

8.400,00

22.

KLESAR, vl. Bratković Željko

10.734,33

23.

Studio P, vl. Tihomir Pajić

15.000,00

24.

KVS d.o.o.

15.000,00

25.

Digital Media d.o.o.

15.000,00

26.

BUKAL ELEKTRONIKA d.o.o.

15.000,00

27.

Elektoinstalacije ing. Gregoraš Dražen

15.000,00

28.

ELEKTRO – PANIĆ  d.o.o.

13.500,00

29.

Krojač Danijel Antolović

11.381,10

30.

DB INOX SISTEMI j.d.o.o.

15.000,00

31.

MG KOVAČ FEDERI-SPRING j.d.o.o.

15.000,00

32.

ZINOX j.d.o.o.

15.000,00

33.

LEŠNJAK j.d.o.o.

13.320,00

34.

MAGAN d.o.o.

15.000,00

35.

KUDOMONT j.d.o.o.

11.475,00

36.

VODOINSTALATERI BALOG d.o.o.

14.989,53

37.

ALU - ČITUŠ d.o.o.

15.000,00

38.

KOŠARAŠTVO POGORELEC, vl. Boris Pogorelec

14.756,80

39.

TERMOINST-MT d.o.o.

13.670,00

40.

EKONOMAT d.o.o.

15.000,00

41.

STS-tech d.o.o.

15.000,00

42.

USLUGE ZAVARIVANJA NOVAK j.d.o.o.

15.000,00

43.

ALU art projekti j.d.o.o.

15.000,00

44.

Slika PADARIĆ d.o.o.

15.000,00

45.

BS LIMARIJA j.d.o.o.

15.000,00

46.

ZT - ZGRADARSKA TEHNIKA d.o.o.

15.000,00

47.

KLASIKA d.o.o.

15.000,00

48.

Metal Marodi, vl. Dejan Marodi

15.000,00

49.

ALLVAR d.o.o.

15.000,00

50.

NORD – ING d.o.o.

9.222,50

51.

Tajna Gline j.d.o.o.

15.000,00

52.

DIGITALNA TISKARA ETIC, vl. Zlatko Dokleja

15.000,00

  UKUPNO:

743.849,26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Članak 3.

Prava i obveze prijavitelja iz točke 2. ove Odluke i Međimurske županije definirat će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Članak 4.

Sve poslove vezane uz provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije.

Članak 5.

Ova Odluka objaviti će se na službenoj web stranici Međimurske županije.

Članak 6.

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 402-08/19-02/40
URBROJ: 2109/1-01-19-1
Čakovec, 12. 6. 2019.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content