Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA- rekonstrukcija državna cesta DC3, dionica izlaz Hodošan - ulaz Sveti Juraj u Trnju

Datum objave: 9. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000003
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0010
Prelog, 08.05.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Prelog, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku tvrtka Labos d.o.o. Varaždin, Pavlinska 5, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000016, URBROJ. 531-06-1-2-19-0002 od 20.02.2019. godine, izdaje
LOKACIJSKU DOZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - državna cesta DC3, dionica izlaz Hodošan - ulaz Sveti Juraj u Trnju,
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 4542 i druge k.o. Hodošan i k.č.br. 477 i druge k.o. Sveti Juraj u Trnju, te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt - građevinski oznake 220/18 od 12.2018.godine, ovlašteni projektant Bojan Gorski, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3442 (LABOS d.o.o. HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5, OIB 48114293272).
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela:
– Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin - Posebni uvjeti, Klasa: 340-09/18-05/345, Ur. broj: 345-921-619-18-2, od 07.06.2018.godine
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/18-07/0002528, URBROJ: 374-3603-1-18-2, od 01.06.2018.godine
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/18-23/2754, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 20.06.2018.godine
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj: 400400101/1487/18IH, 3.16/18, od 12.06.2018.godine
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-331-18, od 18.05.2018.godine
– MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Posebni uvjeti, Naš znak: VZ-170/18-U, 1167/18, od 25.05.2018.godine
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/3629, URBROJ: 376-10-18-2, od 26.06.2018.godine
– HRVATSKI TELEKOM d.d., Broj: T43-44891271-18, od 11.05.2018.godine
– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Odjel za sigurnost cestovnog prometa - Suglasnost, Broj: 511-21-03/2-2484/2-18, od 06.06.2018.godine
III. Za predmetni zahvat u prostoru utvrđeno je Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - KLASA: 351-03/18-04/763, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2, od 04.06.2018.godine, da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku tvrtka Labos d.o.o. Varaždin, Pavlinska 5, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 27.02.2019. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - državna cesta DC3, dionica izlaz Hodošan - ulaz Sveti Juraj u Trnju,
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 4542 i druge k.o. Hodošan i k.č.br. 477 i druge k.o. Sveti Juraj u Trnju, iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima:
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, od prosinca 2018. godine, koju je izdao ovlašteni projektant Bojan Gorski, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja G 3442
c) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela navedeni u točki II. izreke ove dozvole
d) priloženo je Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom navedeno u točki III. izreke ove dozvole
e) priložen je dokaz legalnosti postojeće građevine koja je predmet ove rekonstrukcije:
Uvjerenje Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Čakovec, Odjel za katastar nekretnina Prelog, KLASA: 935-08/19-02/6, URBROJ: 541-29-03/03-19-2 od 01.04.2019. godine, iz kojeg proizlazi da je državna cesta DC3 na dionici k.č.br. 4542 k.o. Hodošan, evidentirana u katastarskom operatu prije 15. veljače1968. godine i Uvjerenje Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Čakovec, Odjel za katastar nekretnina Prelog, KLASA: 935-08/19-02/7, URBROJ: 541-29-03/03-19-2 od 01.04.2019. godine, iz kojeg proizlazi da je državna cesta DC3 na dionici k.č.br. 477 k.o. Sveti Juraj u Trnju, evidentirana u katastarskom operatu prije 15. veljače1968. godine.
f) priložena je Punomoć investitora Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, KLASA. 003-01/18-06/54, URBROJ: 345-921-619-19-18 od 28.01.2019., kojom investitor opunomoćuje tvrtku Labos d.o.o. Varaždin, Pavlinska 5, za ishođenje ove lokacijske dozvole
g) priložena je Odluka o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000016, URBROJ. 531-06-1-2-19-0002 od 20.02.2019. godine.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela iz točke II. izreke ove dozvole
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađen po ovlaštenoj osobi, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPUO Donji Kraljevec - V. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/04., 11/04., 10/06., 12/08., 9/11., 20/13. i 13/16.).
Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu 1. „Korištenje i namjena prostora“, državna cesta D-3 koja povezuje naselja Hodošan i Sveti Juraj u Trnju.
Kartografski prikaz iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s člankom 10., 11., 12., 136., 138. odredbi za provođenje navedenog plana.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, izdalo je Mišljenje KLASA: 351-03/18-04/763, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2, od 04.06.2018. godine, da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
g) da nemaju posebne uvjete očitovala su se sljedeća javnopravna tijela i pravne osobe:
- Općina Donji Kraljevec - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/6, URBROJ: 2109-06-18-02, od 26.06.2018.godine
- OT-OPTIMA TELEKOM d.d. – Izjava o položaju EK infrastrukture, Broj: OT-40-100/18, od 09.05.2018.godine.
- VIPnet d.o.o. – Izjava o postojanju infrastrukture, od 16.05.2018. godine
h) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka, o čemu spisu predmeta prileže zabilješka u spisu KLASA: UP/I-350-05/19-01/000003, URBROJ: 2109/1-09/4-19-0007 od 18.04.2019. godine. Stranke se nisu odazvale pozivu za uvid u spis niti u roku od osam dana od dana određenog u javnom pozivu sukladno članku 145. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju. S obzirom na navedeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 12.750,00 kuna na račun broj HR7623400091800020004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. i 18/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content