Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće Postrojenje za proizvodnju proizvoda od mesa, operatera MESNA INDUSTRIJA VAJDA d.d. iz Čakovca

Datum objave: 7. svibnja 2019.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode temeljem članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 13. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14 i 5/18), članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-02/18-45/06, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-10 od 12. travnja 2019. godine, daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće Postrojenje za proizvodnju proizvoda od mesa, operatera MESNA INDUSTRIJA VAJDA d.d. iz Čakovca

I.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 12. travnja 2019. godine donijelo Odluku o upućivanju na javnu raspravu Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće Postrojenje za proizvodnju proizvoda od mesa (u daljnjem tekstu: Stručna podloga), operatera: MESNA INDUSTRIJA VAJDA d.d. Čakovec, Zagrebačka 4, izrađivača Stručne podloge: IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. Zagreb, Voćarska cesta 68.

II.

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 15.05.2019. godine do 14.06.2019. godine.

III.

Stručna podloga i tri sažetka Stručne podloge biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Sažetak Stručne podloge će danom početka javne rasprave biti dostupan javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (https://mzoe.gov.hr/) i Međimurske županije (https://medjimurska-zupanija.hr/).

IV.

Javno izlaganje održat će se 21.05.2019. godine u 13.00 sati u službenim prostorijama Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici operatera i izrađivača Stručne podloge koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

V.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Stručnoj podlozi mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova Obavijest objaviti će se u Večernjem listu i oglasnoj ploči Međimurske županije, te na mrežnim stranicama Ministarstva i Županije.
KLASA: 351-02/19-03/16
URBROJ: 2109/1-09-3/01-19-05
Čakovec, 07. svibnja 2019.
 
Ne-teh sažetak ožujak 2019 (pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content