Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Rekonstrukcija Ulice Matije Gupca i Murske ulice u Murskom Središću, donosi  Rješenje_Rekonstrukcija.