Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ČAKOVEC, Žrtava fašizma 2, Čakovec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – 10(20) kV kabelski vod od K176 “Mohokos – D221 (“Mohokos – Pleškovec”) do stupa br. 3 na D221 (“Mohokos – Pleškovec”), donosi  Rješenje_kabelski_vod_Mohokos_Pleškovec.