Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13, 15/18, 14/19), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri, za provedbu postupka Prethodna ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat  – “Skelarski put” na k.č.br. 6098/1 k.o. Sveti Martin na Muri, donosi  Rješenje_Skelarski_put