Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 104. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, broj 47/09) radi ispravljanja pogreške u rješenju ovog upravnog tijela (KLASA:UP/I-351-03/18-03/3, URBROJ:2109/1-09-3/01-19-11 od 30. siječnja 2018. godine, donosi Rješenje_o_ispravku_pogreške_u_Rješenju_farma_brojlera