Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA Čakovec, Žrtava fašizma 2, Čakovec,  za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Niskonaponski kabelski priključak za posnovnu građevinu u Šandorovcu, donosi Rješenje.