Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 96. stavkom 5. i člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13. i 73/17.), u postupku izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada na lokaciji Hrupine 8, Prelog, k.č.br. 4057/2 k.o. Prelog, GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog, Kralja Zvonimira 9, Poziva na uvid u elaborat gospodarenja otpadom.

 

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom

OBRAZAC ZA PRIMJEDBE

IZ 218160-EL GKP PRE-KOM d.o.o., Reciklažni centar_v1