Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

RJEŠENJE O PRODUŽENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE - MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

Datum objave: 27. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000010
URBROJ: 2109/1-09/02-18-0015
Čakovec, 26.11.2018.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Sjedište Čakovec, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246 na temelju članka 150. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.), izdaje

RJEŠENJE O PRODUŽENJU VAŽENJA
LOKACIJSKE DOZVOLE

Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000011, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0007 od 14.10.2016. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Sjedište Čakovec, izvršna i pravomoćna dana 08.11.2016. godine, produžuje se za još dvije godine od dana utvrđene pravomoćnosti osnovne lokacijske dozvole, odnosno do 08.11.2020. godine.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj zahtjeva MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10, OIB 81394716246 putem direktora zatražio je podneskom zaprimljenim dana 19.10.2018. godine izdavanje rješenja o produženju važenja lokacijske dozvole.
Odredbom članka 150. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), propisano je da se važenje lokacijske dozvole produžuje na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.
Postupajući po zahtjevu proveden je postupak u kojem je utvrđeno da je zahtjev za produženje važenja lokacijske dozvole na Zakonu osnovan iz utvrđenja navedenog u obrazloženju ovog rješenja.
Uvidom u spis predmeta lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000011, utvrđeno je da je lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000011, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0007 od 14.10.2016. godine, postala izvršna i pravomoćna dana 08.11. 2016. godine, te je krajnji rok važenja iste 08.11.2018. godine.
Zahtjev za produženje važenja lokacijske dozvole podnesen je dana 19.10.2018. godine, dakle u roku važenja predmetne lokacijske dozvole i to upravo od strane podnositelja zahtjeva kojemu je i izdana lokacijska dozvola koja je predmet produženja.
Uvidom u službenu evidenciju utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ovom Upravnom odjelu u vrijeme važenja lokacijske dozvole, do trenutka podnošenja zahtjeva za produženja važenja lokacijske dozvole, nije podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru odobren lokacijskom dozvolom.
Nadalje, lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000011, URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0007 od 14.10.2016. godine izdana je u skladu i pozivom na sljedeće prostorne planove: Prostorni plan uređenja Grada Mursko Središće ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04 i 15/15), Prostorni plan uređenja Općine Selnica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07., 9/14. i 10/15.), Detaljni plan uređenja Ulice Sitnice - Mursko Središće ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/06.), Detaljni plan uređenja područja "Bukovčak" u Selnici ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07. i 10/15.) i Detaljni plan uređenja područja centra u Zebanec Selu ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/07.).
Nakon izdavanja lokacijske dozvole Prostorni plan uređenja Grada Mursko Središće ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/04 i 15/15) se izmijenio/dopunio, međutim koje izmjene i dopune prostornog plana nisu od utjecaja na mogućnost produženja važenja lokacijske dozvole. Naime, uvidom u naknadne izmjene i dopune PPUG-a Mursko Središće utvrđeno je da se izmjene i dopune, u sadržajnom smislu, nisu odnosile na zahvat u prostoru odobren predmetnom lokacijskom dozvolom za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda– aglomeracije Mursko Središće (II. etapa) na katastarskim česticama u k.o. Štrukovec, k.o. Mursko Središće, k.o. Zebanec, k.o. Selnica (lokacija u naseljima Štrukovec, Donji Zebanec, Gornji Zebanec, Zebanec Selo i dio naselja Selnica).
Ostali prostorni planovi navedeni u obrazloženju ovog rješenja temeljem kojih je izdana lokacijska dozvola, nakon izdavanja iste, nisu se promijenili (mijenjali/dopunjavali).
Također je po službenoj dužnosti zatraženo očitovanje javnopravnih tijela koja su izdala svoje posebne uvjete koji su sastavni dio lokacijske dozvole koja je predmet produženja i to očitovanje: Hrvatskih voda Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu vezano na izdane vodopravne uvjete, KLASA: UP/I-325-01/15-07/5008, URBROJ: 374-26-1-16-09 od 25. 03. 2016. godine, očitovanje Hrvatskog telekoma d.d. Sektora za razvoj sustava mreža i usluga, Odjela za upravljanje mrežnom infrastrukturom Zagreb, na izdanu izjavu o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) broj: T44-4045568-15 od 3.12.2015. godine, očitovanje Županijske uprave za ceste Međimurske županije na izdane posebne uvjete građenja, KLASA: UP/I-340-01/15-09/199, URBROJ: 2109-10-03-04-16-3 od 12.01.2016. godine i očitovanje INA-e d.d. Zagreb, Sektora za razradu polja na izdane posebne uvjete građenja Broj: 50308575/22-10-15/1553-468/BK od 4.11.2016. godine, a sve iz razloga što su citirani dokumenti sastavni dio lokacijske dozvole, te se u istima navodi rok njihova važenja.
U tom kontekstu, dana 21.11.2018. godine zaprimljeno je pisano očitovanje Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu, KLASA: UP/I-325-01/15-07/0005008, URBROJ: 374-26-1-18-16 od 19.11.2018. godine iz kojeg proizlazi da već izdani vodopravni uvjeti ostaju i dalje pravovaljani iz razloga jer u međuvremenu nije došlo do promjena koje bi tražile izdavanje novih uvjeta, dana 23.11.2018. godine zaprimljeno je pisano očitovanje Hrvatskih cesta Poslovne jedinice Varaždin, KLASA: 340-09/15-08/452, URBROJ: 345-921-607-18-9 od 19.11.2018. godine iz kojeg proizlazi da izdani posebni uvjeti građenja ostaju i dalje na snazi, kao i pisano očitovanje INA-e d.d. Zagreb, Istraživanje i proizvodnje nafte i plina, Sektora za razradu polja, Broj: 50308575/14-11-18/4130-508/BK od 19.11.2018. godine iz kojeg proizlazi da se tim dopisom produljuje važenje izdanih posebnih uvjeta građenja za još dvije godine budući se nisu promijenili tehnički parametri, te dana 26.11.2018. godine očitovanje Županijske uprave za ceste Međimurske županije iz kojeg proizlazi da i dalje vrijede izdani posebni uvjeti građenja jer se iz njihove nadležnosti nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima su izdani posebni uvjeti građenja, kao i nova izjava Hrvatskog telekoma d.d. Sektora za razvoj sustava mreža i usluga, Odjela za upravljanje mrežnom infrastrukturom Zagreb o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) broj: T43-4812754-18 od 21.11.2018. godine.
Ostali uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana, kao i ostali posebni uvjeti javnopravih tijela koji su sastavni dio lokacijske dozvole, nisu se promijenili, odnosno i dalje su važeći.
Slijedom navedenog, kako su ispunjeni uvjeti iz članka 150. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
PROČELNIK
Stjepan Lacković, dipl.iur.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content