Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš obilaznice Nedelišća i Pušćina, Međimurska županija

Datum objave: 20. studenoga 2018.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode temeljem članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 13. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17), članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članaka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/11, URBROJ: 517-03-1-2-18-9 od 7. studenog 2018. godine, daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš
obilaznice Nedelišća i Pušćina, Međimurska županija

 

I.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 7. studenog 2018. godine donijelo Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš obilaznice Nedelišća i Pušćina, Međimurska županija (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, ovlaštenika: DVOKUT ECRO d.o.o. Zagreb, Trnjanska 37.

II.

Javna rasprava i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana provoditi će se od 28.11.2018. godine do 27.12.2018. godine.

III.

Cjelovita Studija i ne-tehnički sažetak Studije biti će na javnom uvidu u službenim prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, Nedelišće, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Studija će danom početka javne rasprave biti dostupna javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr), Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) i Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr).

IV.

Javno izlaganje održat će se 11.12.2018. godine u 18.00 sati u službenim prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, Nedelišće. Na javnom izlaganju biti će nazočni predstavnici nositelja zahvata i ovlaštenik koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

V.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Ova Obavijest objaviti će se u Večernjem listu i oglasnim pločama Međimurske županije i Općine Nedelišće, te na mrežnim stranicama Ministarstva, Županije i Općine Nedelišće.
KLASA: 351-03/18-03/66
URBROJ: 2109/1-09-3/01-18-02
Čakovec, 20. studenog 2018.
 
Studija_utjecaja_na_okolis
Netehnicki_sazetak
Knjiga_priloga

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content