Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom MURS-EKOM d.o.o. Mursko Središće

Datum objave: 19. rujna 2018.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 96. stavkom 5. i člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13. i 73/17.), u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom, KLASA:UP/I-351-2/14-03/2, URBROJ:2109/1-09-3/01-15-19 od 24.11.2015. godine, za obavljanje djelatnosti sakupljanja i obrade otpada na lokaciji Martinska ulica 151A, Mursko Središće, k.č.br. 6103/2 k.o. Mursko Središće, trgovačkog društva MURS-EKOM d.o.o. Mursko Središće, Frankopanska 8, Poziva na uvid u elaborat gospodarenja otpadom.
 
Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom
OBRAZAC ZA PRIMJEDBE
IZ 218132-EL MURS-EKOM d.o.o.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content