Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju odredbe članka 92. stavka 2., a u svezi s člankom 96. stavkom 5. i člankom 85. stavkom 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13. i 73/17.), u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom, KLASA:UP/I-351-02/14-03/5, URBROJ:2109/1-09-3/01-15-24 od 01.04.2015. godine i Rješenja o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom KLASA:UP/I-351-02/14-03/5, URBROJ:2109/1-09-3/01-15-24 od 01.04.2015. godine KLASA:UP/I-351-02/14-03/5, URBROJ:2109/1-09-3/01-16-32 od 20.05.2016. godine, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja otpada na lokaciji Palovečka 1, Belica, k.č.br. 6729, 6724/2 k.o. Belica, trgovačkog društva Metalprodukt d.o.o. Belica, Palovečka 1.

 

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom

Metalprodukt_revizija_dozvole

OBRAZAC ZA PRIMJEDBE