Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, International Police Association, I.P.A. Selekcija Hrvatska, Regionalni klub IPA Međimurje – Čakovec, Jakova Gotovca 7, Čakovec, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Izgradnja pješačkog mosta duljine 11,8 m na k.č.br. 2366 k.o. Pušćine, donosi  Rješenje_Izgradnja_pjesackog_mosta_duljine_11,8_m_Puscine