Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice hrvatske 10, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti  zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat – Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos – Mursko Središće (od st. 0+457,90 do st. 1+283,20) donosi Rješenje_Rekonstrukcija_magistralnog_vodovoda_Mohokos_Mursko_Središće