Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4. , vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” , br. 80/13, 15/18), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata, Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, Općina Sveti Martin na Muri za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahtvat – Izgradnja rasvjete glavnog i pomoćnog nogometnog igrališta Sportski dom u Svetom Martinu na Muri, donosi  Rješenje_Izgradnja_rasvjete_glavnog_i_pomoćnog_nogometnog_igrališta_Sportski_dom