A. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)

B. STRATEŠKA STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)