KLASA: 112-02/18-02/2
URBROJ:2109/1-01-18-01
Čakovec, 6. travnja 2018.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), župan Međimurske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u Službu za unutarnju reviziju, na radno mjesto:

– unutarnji revizor – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– magistar ili stručni specijalist iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije ili prava (uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu ekonomske ili pravne struke)
– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru
– znanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Natjecati se mogu kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, uz uvjet da ga polože u zakonom propisanom roku kao i kandidati koji nemaju stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova revizije u javnom sektoru, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)
– dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja
– elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu u HZMO-a
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o postojanju radnog iskutva na traženim poslovima (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje ili slično)
– vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
– uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
– stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova revizije u javnom sektoru
– vlastoručno potpisanu izjavu o znanju jednog stranog jezika.

Dokumentacija se dostavlja u presliku koji ne mora biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za javni natječaj za unutarnjeg revizora“.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ž U P A N

Matija Posavec, mag.ing.

 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA (docx)