Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 30. stavka 4. i 6. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13), povodom zahtjeva nositelja zahvata: Savez sportskih ribolovnih društava Međimurske županije, Jurice Muraia 2, Čakovec, u postupku ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže za zahvat: “Tehnička priprema natjecateljske staze za svjetsko prvenstvo” na k.č.br. 348/5, 348/7 i 4225/5 k.o. Podturen u Međimurskoj županiji, donosi Rjesenje_staza_za_svjetsko_prvenstvo_Podturen