Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radna mjesta u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Datum objave: 29. siječnja 2018.

KLASA: 112-02/18-03/1
URBROJ:2109/1-09-18-01
Čakovec, 23.01.2018.
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na radna mjesta:

1. Viši stručni suradnik za gradnju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- magistar ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke (uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu arhitektonske, građevinske ili pravne struke)
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski)
2. Stručni suradnik za gradnju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- sveučilišni ili stručni prvostupnik arhitektonske ili građevinske struke (osobe koje su stekle višu stručnu spremu prema prijašnjim propisima, odnosno čije je školovanje trajalo manje od 3 godine ispunjavaju objavljenje stručne uvjete ako je njihov stručni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus), odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea)
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Natjecati se mogu kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, uz uvjet da ga polože u zakonom propisanom roku.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- životopis vlastoručno potpisan
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik ili izvornik osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik ili izvornik diplome)
- za radno mjesto pod 2) potvrdu o izjednačavanju sa stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus), odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea)
- izvod iz elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od šest mjeseci)
- dokaz o traženom radnom iskustvu pod 1) od najmanje 1 godine, a pod 2) od najmanje 3 godine na odgovarajućim poslovima (npr. ugovor o radu, rješenje o rasporedu i drugo iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene struke i razine obrazovanja)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslik)
- svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili preslik)
- za radno mjesto pod 1) vlastoručno pisanu izjavu o znanju najmanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski)
- vlastoručno pisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Dokumentacija se dostavlja u presliku koji ne mora biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći za radna mjesta koja se popunjavaju, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za natječaj“.
Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto i redni broj za koji podnose prijavu.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
PROČELNIK
Stjepan Lacković, dipl.iur.
 
Prilog:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content