REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000198
URBROJ: 2109/1-09-2/01-18-0005
Čakovec, 02.01.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe aglomeracije Mursko Središće – III etapa – I faza te rekonstrukcija spojnog cjevovoda Peklenica – Mursko Središće, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 7089/2, 1, 7094, 7097, 7077/3, 82, 7089/3, 7089/4, 7095/, 45, 7096, 71, 7101, 95, 97, 7100/1, 7089/5, 405/2, 404/4, 7090/1, 413, 414/2, 988, 7102, 7127, 7126/1, 712/4, 1831, 1832/2, 7091/1, 7103, 451, 7118/1, 7121, 7106/1, 7069/2, 7106/2, 704/1, 599/2, 599/1, 7091/2, 7104/1, 7104/2, 561, 600, 632/1, 633, 636, 670, 692/2, 692/3, 5792/1, 5793/1, 7070/2, 6711, 7092/2, 6721, 6720, 6719, 6718 i 6723 k.o. Mursko Središće,
te na k.č.br. 1628, 1957, 1630, 1956, 1631, 1953, 1663, 1950, 1683, 1684, 1947, 1735, 1736, 1737, 1944, 1734, 1945, 1747, 1996, 1746, 1753/1, 1937, 1802, 1803, 1804/1 i 1804/2 k.o. Peklenica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.01.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2, prizemlje, soba 10, telefon 040/374-264.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA GRADNJU
Dragica Vugrinec, ing.građ.