Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za poslove župana - administrator projekta

Datum objave: 22. prosinca 2017.

KLASA: 112-03/17-03/7
URBROJ:2109/1-03-17-01
Čakovec, 22.12.2017.
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Upravni odjel za poslove župana, na radno mjesto:
1. Administrator projekta - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest mjeseci uz mogućnost produženja za još šest mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca.
Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- srednja stručna sprema ekonomske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Natjecati se mogu kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, uz uvjet da ga polože u zakonom propisanom roku.
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
- dokaz o traženom stupnju obrazovanja,
- elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu u HZMO-a,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
- dokaz o postojanju radnog iskutva na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, ugovor o radu, rješenje ili slično),
- vlastoručnu potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
Dokumentacija se dostavlja u presliku koji ne mora biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijmu u službu.
Kandidatima prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Međimurske županije naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Međimurske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ-a).
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na stranicama Zavoda za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za poslove župana, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s naznakom: „Za oglas-administrator projekta“.
O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
PRIVREMENI PROČELNIK
Goran Gotal, dipl.iur.
 
Prilog:
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA (DOCX)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content