REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000007
URBROJ: 09-1/01-17-0005
Čakovec, 03.10.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija državne ceste DC227, dionica Štrigova – Železna Gora, DIONICA 001, od km 3+803 do km 6+103, duljine 2,30 km,
na katastarskim česticama u k.o. Štrigova i k.o. Železna Gora (lokacija – naselja Štrigova, Grabrovnik i Železna gora u Međimurskoj Županiji).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.10.2017. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.